Οργανισμός λειτουργίας

ΣΧΕΔΙΟ αναθεωρ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.
Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία :
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ»

Άρθρο 1
Μορφή – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα.

1.-Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ» που συστήθηκε από την δημόσια διαθήκη, με αριθμό 2305 της 27ης Μαΐου 1937, του Κωνσταντίνου Αντ. Φωτεινού, υπέρ του χωριού της γέννησής του Πλάτη, τότε Κοινότητα και σήμερα Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Ιωάννου Παπαχαριλάου και δημοσιεύτηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου της 31ης Μαΐου 1937 με το υπ’ αριθμόν 39 πρακτικό του, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν αρχικά από τις με αριθμούς 660/1984 και 646/1998 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και στην συνέχεια και κατά μεταρρύθμιση αυτών με τις 6957/2007 και 7416/2007 όμοιες τους, από τον παρόντα οργανισμό και από τον Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου
2.- Το ίδρυμα είναι επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 αρθρ. 1 παρ. 9, Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, ως εποπτευόμενο από τον Υπουργό οικονομικών, ο οποίος διορίζει και το Διοικητικό Συμβούλιό του.
3.- Η ως την σύσταση του Ιδρύματος διαχείριση της περιουσίας του, γινόταν κατά τον νόμο, από τους αρχικούς, ορισθέντες από τον διαθέτη, εκτελεστές της διαθήκης. Στην συνέχεια και μετά τον θάνατο αυτών από την τέως κοινότητα Πλάτης ως έχουσα το έννομο συμφέρον για τους κατοίκους του χωριού και στην συνέχεια από 1-7-1998, από τους ορισθέντες με πρόταση της τότε κοινότητας, νέους εκτελεστές της διαθήκης.
4.- Έδρα του ιδρύματος είναι το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου και η έδρα του Πρωτοδικείου της Διαθήκης και η σημερινή εκμεταλλεύσιμη περιουσία του.
5.- Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή, διαμέτρου πέντε εκατοστών και αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο «*ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ * ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ*» και εσωτερικά σε δεύτερο κύκλο την φράση της διαθήκης: «…υπέρ του χωρίου της γέννησής μου Πλάτη Λασιθίου…», και εσωτερικά αυτού σχεδιάγραμμα ήλιου με ακτίνες φωτός, στο κέντρο του οποίου αναγράφεται το έτος της σύστασής του, 1937.

Άρθρο 2
Σκοποί του ιδρύματος.
Κατανομή εσόδων στους σκοπούς.

1.- Τα καθαρά έσοδα του ιδρύματος κατανέμονται με τον προϋπολογισμό στους σκοπούς του. Ως καθαρά έσοδα εννοούνται, το υπόλοιπο των πάσης φύσεως εσόδων, αφού από αυτά αφαιρεθούν τα πάσης φύσεως έξοδα διοίκησης και διαχείρισης, οι πάσης φύσεως φόροι και το ποσοστό του παρακάτω άρθρου 4, παρ. 1.
2.-Οι σκοποί του ιδρύματος και το ποσοστό των καθαρών εσόδων που αντιστοιχεί στον κάθε ένα από αυτούς, σύμφωνα με την απόφαση ερμηνείας της διαθήκης του Εφετείου Αθηνών 7416/2007, κατά μεταρρύθμιση των προηγούμενων 660/1984 και 646/1998 όμοιων είναι όπως παρακάτω:
Α.- Το 50% των καθαρών εσόδων, για την εκτέλεση έργων υποδομής, ανάπλασης και ανάπτυξης στο χωριό Πλάτη, Δ.Δ. Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, είτε αυτοτελώς από το ίδρυμα, είτε με την ένταξη ή την συμμετοχή του σε ανάλογα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κράτους, ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του χωριού. Στα έργα ανάπτυξης συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση και λειτουργία κερδοσκοπικών και μη, επιχειρήσεων προς όφελος του χωριού, υπό την προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5, παρ. 4 παρακάτω.
Β.- Το 30% των καθαρών εσόδων, για την παροχή με επιλογή προπτυχιακών υποτροφιών εσωτερικού κάθε ακαδημαϊκό έτος σε φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ή όπως αλλιώς μετονομαστεί στο μέλλον. Αν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες από το ίδιο ποσοστό των εσόδων και κατά την κατ’ έτος κρίση του Δ.Σ., λαμβάνοντας οπωσδήποτε υπ’ όψιν τις τρέχουσες υποχρεώσεις σε υποτρόφους προηγούμενων ετών αλλά και την συνέχιση του προγράμματος το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, παρέχονται επκ μεταπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές, -ριες, εσωτερικού ή εξωτερικού. Δικαιούχοι των υποτροφιών είναι:
1)Κατ’ αρχήν φοιτητές, -ριες, που είναι οπωσδήποτε μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Πλάτη από την γέννησή τους και μέχρι την απόκτηση της ιδιότητας του φοιτητή και την υποβολή της σχετικής αίτησης, αλλά και δημότες από γέννηση του τοπικού πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. που πριν ήταν η κοινότητα Πλάτης, σήμερα είναι ο δήμος Οροπεδίου Λασιθίου του οποίου το χωριό αποτελεί τοπική κοινότητα, ή οποιοσδήποτε άλλος είναι στο μέλλον ο πρωτοβάθμιος φορέας Τ.Α. που συμμετέχει το χωριό, με οποιαδήποτε ονομασία ή μορφή έχει.
2) Στην συνέχεια και εφ’ όσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα και κατά σειρά προτεραιότητας, οι επόμενες κατηγορίες υποψηφίων έτσι όμως ώστε, η ύπαρξη μη ικανοποιηθέντων δικαιούχων προσώπων προηγούμενης κατηγορίας να αποκλείει τις επόμενες κατηγορίες: (α) Σε φοιτητές –ριες, καταγόμενους από το χωριό από ένα τουλάχιστον γονέα και δημότες από γέννηση της τέως κοινότητας Πλάτης και σήμερα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ή οποιουδήποτε πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α, είναι μέλος στο μέλλον το χωριό, ασχέτως τόπου μόνιμης κατοικίας, εφόσον διατηρούν ανελλιπώς την ιδιότητα του δημότη από γέννησης στον ΟΤΑ που συμμετέχει το χωριό. (β) Φοιτητές –ριες, που είναι οπωσδήποτε καταγόμενοι από το χωριό Πλάτη, από ένα τουλάχιστον γονέα, γεννηθέντα δημότη του χωριού ή του Πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α που είναι μέλος το χωριό, είτε κατέστησαν οι ίδιοι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού μεταγενέστερα της γέννησής τους, εφόσον όμως απέκτησαν και στις δύο περιπτώσεις την δημοτικότητα στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, ή τον οποιοδήποτε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α συμμετέχει το χωριό στο μέλλον, τουλάχιστον δύο πλήρη ημερολογιακά έτη πριν την απόκτηση της ιδιότητας του φοιτητή, ή την υποβολή της αίτησης για υποτροφία. (γ) Φοιτητές -ριες καταγόμενοι από το χωριό Πλάτη, από ένα τουλάχιστον γονέα, άσχετα από δημοτικότητα και τόπο κατοικίας, με προτεραιότητα μεταξύ των υποψηφίων της περίπτωσης αυτής τον πλησιέστερο βαθμό συγγένειας με τον τελευταίο γεννηθέντα δημότη της τέως κοινότητας Πλάτης ή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου πρόγονό τους, και μέχρι δεύτερη γενιά, (παππούς, γιαγιά).
Οι παραπάνω προτεραιότητες ισχύουν ξεχωριστά για κάθε κατηγορία υποτροφίας.
Γ)Το 10% των καθαρών εσόδων, (α) για την οικονομική ενίσχυση χρόνια ανιάτων, ανήλικων ορφανών και αναξιοπαθούντων, μόνιμων κατοίκων του χωριού Πλάτη και δημοτών του τοπικού ΟΤΑ, εφόσον δεν λαμβάνουν επαρκή βοήθεια από άλλο φορέα, (β) για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, (γ) για την εφ’ άπαξ ενίσχυση νέων ζευγαριών που τέλεσαν τον γάμο τους τον προηγούμενο χρόνο και παραμένουν δημότες του τοπικού ΟΤΑ και μόνιμοι κάτοικοι του χωριού και (δ) την εφ’ άπαξ ενίσχυση κάθε μητέρας δημότισσας του τοπικού ΟΤΑ και μόνιμης κάτοικου του χωριού για κάθε παιδί της από το τρίτο και πάνω.
Δ) Το υπόλοιπο10% των καθαρών εσόδων, για πολιτιστικές δράσεις και δράσεις επιμόρφωσης των νέων του χωριού.
3) Λόγω της φύσεως των εισοδημάτων του, το κληροδότημα θα διατηρεί εισπρακτικό λογαριασμό σε δύο τράπεζες για καλύτερη εξυπηρέτηση των εισπράξεών του και των καταθετών του. Από τους δύο αυτούς λογαριασμούς μόνο ο ένας που θα καθοριστεί από το Δ.Σ. θα χρησιμοποιείται για κάθε είδους πληρωμές και για όλους τους σκοπούς, στον οποίο και θα μεταφέρονται κατά τακτά διαστήματα, για επίτευξη λογαριασμού προθεσμίας αν είναι δυνατό, και τα έσοδα του άλλου λογαριασμού.

Άρθρο 3
Περιουσία – Πόροι.

1.- Η εκάστοτε τρέχουσα περιουσία του ιδρύματος αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά στο βιβλίο περιουσίας του. Κατά την σύνταξη της παρούσας καταστατικής πράξης, η περιουσία, κατά τα πάγια στοιχεία αυτής, είναι η παρακάτω:
Α) Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που προέκυψαν από την αντιπαροχή του οικοπέδου του στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά την απόφαση 646/1998 του Εφετείου Αθηνών που περικλείεται από τις οδούς: Ανδρέα Παπανδρέου (51Α ) στην σήμερα ανώνυμη ακόμη πλατεία, Ραφτοπούλου (1) και Διός (10), όπως αναφέρονται στο προσύμφωνο 11.006 μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Αικατερίνης Σαλούστρου, στην τροποποίηση του παραπάνω προσυμφώνου και την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας συμβολαιογράφου με αριθμό 12.088,που καταχωρήθηκε στο υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου στις 15 Μαΐου 2001 με αύξοντα αριθμό 4116 και μεταγράφηκε στον τόμο 3835 με α/α μεταγραφής 284477 και όπως μέρος αυτών τροποποιήθηκαν με την με αριθμό 13.047 τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας συμβολαιογράφου, που έχει καταχωριστεί στο γενικό βιβλίο εκθέσεων στο ίδιο υποθηκοφυλακείο, στις 3 Μαρτίου 2003 με α/α 1681 και μεταγράφηκε στον τόμο 4053 με α/α μεταγραφής 295485 και με τις πολεοδομικές τροποποιήσεις άδειων οικοδομής που έχουν επέλθει ή θα επέλθουν στο μέλλον.
Β) Το 1/6 εξ αδιαίρετου έκτασης αρχικά 81,413 στρεμμάτων στον Άγιο Ματθαίο Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων, με βάση τις δικαστικές αποφάσεις 322/1976 και 146/1977 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, που τελεσιδίκησαν, σε διεκδίκηση σήμερα από το δημόσιο, για την οποία έχουν εκδοθεί υπέρ συγκληρονόμου οι αποφάσεις 233/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων και 90/2009 του Εφετείου Χανίων και εκκρεμεί και νέα αγωγή από το ίδρυμα και τους λοιπούς συγκληρονόμους σχετικά με το δικαίωμα κυριότητας μας επί του εν λόγω ακινήτου και όπως αυτή η περιουσία θα διαμορφωθεί με την λήξη της δικαστικής διαδικασίας.
Γ) Στην περιουσία του ιδρύματος θα ανήκει και ότι αποκτηθεί στο μέλλον, είτε από την διαχείριση της περιουσίας του, είτε από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη προέλευση
2.- Πόροι του ιδρύματος είναι:
Α) τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων παγίων και μη.
Β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.
Γ) Τα τυχόν έσοδα από τίτλους ή αξιόγραφα κάθε είδους
Δ) Τα έσοδα από τυχόν συμμετοχή ή ίδρυση επιχειρήσεων στο μέλλον.
Ε) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό. Το ίδρυμα δεν έχει απαιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης από κρατικό φορέα για την εκπλήρωση των σκοπών του. Μπορεί όμως να εντάσσεται ή να συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης του προηγούμενου άρθρου 2, παρ. 2, εδάφιο Α’ για την ανάπτυξη του χωριού, και να συνεργάζεται με άλλους φορείς του παρακάτω άρθρου 5 παρ. 2, του παρόντος οργανισμού για την ανάπτυξη παράλληλα της ευρύτερης περιοχής συμπεριλαμβανόμενου του χωριού, με αναλογική συμμετοχή στα έξοδα.
ΣΤ) Κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που μπορεί να αποκτήσει το ίδρυμα στο πλαίσιο των διατάξεων που το διέπουν και της συστατικής πράξης του, όπως έχει ερμηνευθεί με τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 1, παρ. 1,.

Άρθρο 4
Αύξηση- τροποποίηση της περιουσίας.

1.- Με απόφαση του Δ.Σ. και κατά την κρίση του, που
εφαρμόζεται κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ποσοστό μέχρι και 5% ετήσια των ακαθάριστων εσόδων, μπορεί να διατίθεται για την δημιουργία εφεδρικού αποθεματικού κεφαλαίου, εύκολα ρευστοποιούμενου, τόσου ποσού όσου απαιτείται για την εξασφάλιση των σκοπών του ιδρύματος έξη (6) μηνών τουλάχιστον. Το κεφάλαιο αυτό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και σχετική έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των προγραμματισθέντων ανελαστικών αναγκών των σκοπών της διαθήκης σε περίπτωση μη προβλεφθείσας απώλειας τακτικών εσόδων.
2.-Η απόδοση μόνο του παραπάνω κεφαλαίου, (τόκοι, μερίσματα), μπορούν κατά την κρίση του Δ.Σ., να διατίθενται ετήσια για τους σκοπούς του ιδρύματος. Όταν συγκεντρωθεί ποσό μεγαλύτερο του απαιτούμενου για τον παραπάνω σκοπό και με απόφαση του Δ.Σ. το επιπλέον αυτό ποσό μπορεί να χρησιμοποιείται για την δημιουργία άλλης πάγιας περιουσίας, ή την αξιοποίηση άλλης υπάρχουσας, μεγαλύτερης ή ασφαλέστερης απόδοσης από το χαρτοφυλάκιο, ή να διακοπή η αποταμίευση του ποσοστού αυτού, μέχρι να απαιτηθεί ξανά.
3.- Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από την εποπτεύουσα αρχή, επιτρέπεται, πάγιο περιουσιακό στοιχείο του ιδρύματος που η απόδοση του δεν είναι ικανοποιητική για οποιοδήποτε λόγο, να αντικαθίσταται με άλλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο καλύτερης απόδοσης. Αυτό δεν ισχύει για τα υφιστάμενα σήμερα ισόγεια καταστήματα του ιδρύματος επί του οικοπέδου της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 51α στο Ηράκλειο και με πρόσοψη επί της οδού αυτής.
Άρθρο 5.
Εκτέλεση σκοπών.

1.- Τα έργα της υποπαραγράφου 1Α, του άρθρου 2, εκτελούνται σύμφωνα με τα άρθρα 88 και επόμενα του Α.Ν. 2039/1939, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Όπου στο άρθρο αυτό του παραπάνω νόμου, αναφέρεται το «αρμόδιο Υπουργείο», εννοείται ο αποκεντρωμένος αρμόδιος φορέας στον οποίο έχουν μεταφερθεί οι σχετικές αρμοδιότητες, ενώ ως Υπουργείο των Οικονομικών, θεωρείται η Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
2.- Η συνεκτέλεση και συγχρηματοδότηση έργων στο χωριό με άλλο φορέα επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση, υπογράφεται σχετική προγραμματική συμφωνία με τον άλλο φορέα, μετά από απόφαση των Δ.Σ, τους, για το ποσοστό συμμετοχής κάθε φορέα, την διαδικασία ανάδειξης και αποπληρωμής του αναδόχου και τις λοιπές λεπτομέρειες επίβλεψης και των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου.
3.- Κάθε έργο, ένταξη σε πρόγραμμα και συνεκτέλεση ή συγχρηματοδότηση έργου, αναφέρεται σε ξεχωριστό κωδικό στον προϋπολογισμό, με το ποσοστό και το ποσό συμμετοχής στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη, με βάση προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης του τεχνικού προγράμματος επόμενου έτους και αιτιολογείται επαρκώς στην αιτιολογική έκθεση όπου αναφέρεται και το συνολικό ποσό του έργου.
4.-Σε περίπτωση αυτοτελούς ίδρυσης, ή συμμετοχής σε κερδοσκοπική ή μη επιχείρηση, το προϋπολογιζόμενο κόστος αναφέρεται σε ξεχωριστό κωδικό στον προϋπολογισμό και αιτιολογείται πλήρως στην σχετική έκθεση. Τα τυχόν έσοδα από τέτοια επιχείρηση αναγράφονται στα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού και κατανέμονται στους σκοπούς του.
5.-Με απόφαση του Δ.Σ. και ανάλογα των οικονομικών δυνατοτήτων του ιδρύματος στο ποσοστό του 30% των ετήσιων καθαρών εσόδων, καθορίζονται ο ακριβής αριθμός των προπτυχιακών ετήσιων υποτροφιών, οι λεπτομέρειες χορήγησής των και η δυνατότητα προκήρυξης και μεταπτυχιακών, έχοντας υπόψη του τους σχετικούς νόμους και διατάγματα του κράτους, τις υποχρεώσεις του ιδρύματος για τις χορηγηθείσες υποτροφίες προηγούμενων ετών που συνεχίζονται, αλλά και την συνέχιση του προγράμματος με νέες υποτροφίες για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη με προεκτίμηση της ζήτησης. Σε περίπτωση υπερβολικής ζήτησης υποτροφιών επόμενης κατηγορίας που δεν μπορούν να καλυφθούν όλες, η επιλογή θα γίνεται με κριτήριο τα οικονομικά της οικογένειας των υποψηφίων υπέρ του ασθενέστερου, με συνεκτίμηση φορολογικής δήλωσης, περιουσιακών στοιχείων (Ε9), αλλά και κάθε στοιχείο το οποίο δίνει σαφή εικόνα για την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου. Με πάγια απόφαση του, το Δ.Σ. καθορίζει, αν το κρίνει νόμιμο και σκόπιμο, το όριο του κατά κεφαλή ετήσιου εισοδήματος οικογένειας που αποκλείει από τις υποτροφίες μέλος της. Η κάθε υποτροφία παρέχεται για δέκα (10) μήνες το κάθε ακαδημαϊκό έτος και για όσα ακαδημαϊκά έτη υπολείπονται μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου που προκύπτει από τον οργανισμό της σχολής, συμπεριλαμβανόμενου του έτους της αίτησης. Στην σύμβαση με τον υπότροφο αναφέρεται ο τρόπος και χρόνος καταβολής των προβλεπόμενων ποσών. Οι υποτροφίες χορηγούνται χωρίς καμιά υποχρέωση του υπότροφου στο ίδρυμα και με μοναδικούς όρους ότι: (α) Με αιτιολογημένη απόφασή του Δ.Σ., διακόπτεται αυτοδίκαια από το ίδρυμα σε όλους τους υποτρόφους, ή επιλεκτικά στους οικονομικά ισχυρότερους ή ελαττώνεται σε όλους ή μόνο στους δεύτερους, σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του. (β) Διακόπτεται η υποτροφία σε προπτυχιακούς φοιτητές –ριες που δεν επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων σε κάθε εξεταστική περίοδο (ανάλογα με το πρόγραμμα της σχολής) και/ή αμελούν να υποβάλουν ετήσια μέχρι και την 1η Οκτωβρίου σχετική βεβαίωση εγγραφής και οφειλόμενων μαθημάτων (προόδου) για συνέχιση της υποτροφίας . (γ) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, διακόπτεται στην περίπτωση (α) και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. (δ) Με το πέρας των σπουδών ο/η υπότροφος υποβάλει στο ίδρυμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του ή σχετική βεβαίωση της σχολής για το πέρας των σπουδών του/της για την πλήρη αιτιολόγηση της σχετικής δαπάνης, αλλιώς το ίδρυμα υποχρεούται να ζητήσει την επιστροφή των χορηγήσεων ακόμη και δικαστικά. Οι όροι αυτοί αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό με τον / την υπότροφο.
6.- Στον προϋπολογισμό ο κωδικός των υποτροφιών υποδιαιρείται σε επιμέρους κωδικούς, με τα ποσά ανά Ακαδημαϊκό Έτος χορήγησης της πρώτης υποτροφίας.
7.- Με πάγια απόφασή το Δ.Σ. καθορίζει τις ειδικές περιπτώσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες για την χορήγηση των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους μόνιμους κάτοικους του χωριού. Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις οικονομικές ενισχύσεις των δικαιούχων αναφέρεται σε ένα ενιαίο κωδικό του προϋπολογισμού. Με εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ. του ιδρύματος καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης κάθε δικαιούχου κατά περίπτωση και ανάγκη αν αυτό δεν προβλέπεται στην πάγια απόφασή του. Λόγω του τυχαίου του σκοπού και της αδυναμίας προγραμματισμού, απαιτήται γνώση του χωριού και στατιστική πρόβλεψη. Για το ίδιο λόγο, το τυχόν υπόλοιπο κάθε έτους του κωδικού αυτού, ενισχύει τον ίδιο σκοπό στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, και για όσα συνεχόμενα έτη κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. με αποφάσεις του. Δεν απαιτείται επί μέρους έγκριση της εποπτεύουσας αρχής για τις οικονομικές ενισχύσεις, πλέον της έγκρισης του προϋπολογισμού για το ποσό και το σωστό ποσοστό αφού υπάρχει ο σχετικός έλεγχος των διατεθέντων ποσών και των δικαιολογητικών στον απολογισμό.
8.- Με απόφαση του Δ.Σ. του ιδρύματος πριν, την σύνταξη του προϋπολογισμού, συντάσσεται πρόγραμμα εκτέλεσης για τις πολιτιστικές δράσεις και τις δράσεις επιμόρφωσης των νέων του χωριού, λαμβανόμενων υπ’ όψιν των προτάσεων των λοιπών φορέων αλλά και των νέων του χωριού, εφόσον υποβληθούν μέχρι την 1η Οκτωβρίου και κατανέμεται σε αυτές το σχετικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό, με πλήρη ανάλυση στην αιτιολογική έκθεσή του. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του, το Δ.Σ. του ιδρύματος μπορεί να εκτελέσει ή να χρηματοδοτήσει και να αναθέσει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των δράσεων αυτών σε άλλο φορέα του χωριού με απόδοση λογαριασμού, μετά από σχετική έγγραφη συμφωνία, διατηρώντας την εποπτεία. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού δεν απαιτούνται περαιτέρω εγκρίσεις για τον σκοπό αυτό, εκτός και αν αφορούν κατασκευές έργων, όποτε ακολουθείται η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 1. Κατά τον απολογισμό ελέγχεται η κάθε δράση, πέραν των άλλων, για την σκοπιμότητα ποιότητα και νομιμότητα της

Άρθρο 6
Δανεισμός.

1.- Το ίδρυμα μπορεί να δανειστεί από δημόσιους ή ιδιωτικούς πιστωτικούς οργανισμούς, με προηγούμενη έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, για την εκτέλεση του σκοπού του παραπάνω άρθρου 2 παρ. 2Α, και μέχρι ποσού που να αντιστοιχεί σε ετήσια δόση, τόση, ώστε να εξυπηρετείται από το ποσοστό του σκοπού στα καθαρά έσοδα, χωρίς να επιβαρύνονται οι άλλοι σκοποί
2.- Μπορεί επίσης να δανειστεί από τους ίδιους πιστωτικούς οργανισμούς, για την αξιοποίηση πάγιου περιουσιακού στοιχείου του, ή την δημιουργία νέου, με έγκριση της εποπτεύουσας αρχής και μετά από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει ότι, τα έσοδα από το νέο πάγιο στοιχείο ή την νέα αξιοποιούμενη περιουσία, θα υπερκαλύπτουν την δόση του δανείου.

Άρθρο 7.
Διοίκηση.

1.- Το ίδρυμα διοικείται από (πενταμελές ή τριμελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται από τον Υπουργό των Οικονομικών.
2.- Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο αρχαιότερος στην διοίκηση της περιουσίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. εφόσον το αποδέχεται, διαφορετικά ο επόμενος στην αρχαιότητα κ.ο.κ., για λόγους γνώσης του αντικειμένου. Τα λοιπά καθήκοντα κατανέμονται με κατάθεση υποψηφιοτήτων και ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Αναδιανομή των καθηκόντων γίνεται, όποτε διοριστούν νέα μέλη ή αν το προτείνουν (τρία ή δύο) από τα μέλη του Δ.Σ. Η διαδικασία εκλογής γίνεται εντός δέκα πέντε ημερών από την κατάθεση στο ίδρυμα της αποδοχής του διορισμού του νέου ή των νέων μελών ή την κατάθεση της πρότασης μεταξύ των παλαιών.
3.- Η συμπλήρωση των εκάστοτε ελλειπόντων μελών του Δ.Σ., λόγω αύξησης του αριθμού τους, ή αποποιήσεως, παραιτήσεως, ανικανότητας, έκπτωσης, αντικατάστασης ή θανάτου κάποιου ή κάποιων από αυτούς, γίνεται, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/1939 από κατάλογο δέκα (10) ατόμων, ή όσων ευρεθούν, μόνιμων κατοίκων ή καταγόμενων από το χωριό Πλάτη, οπωσδήποτε όμως δημοτών του πρωτοβάθμιου ΟΤΑ που συμμετέχει το χωριό, που θα προτείνονται στα εναπομένοντα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος για την συνέχιση της διαδικασίας διορισμού των, όπως παραπάνω. Η πρόταση γίνεται έγγραφα από τον αντιπρόσωπο της τοπικής κοινότητας Πλάτης, ή όπως τυχόν θα λέγεται στο μέλλον ο αντίστοιχος φορέας που αντικατέστησε το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από σύγκληση λαϊκής, τυπικής ή άτυπης, συνέλευσης του χωριού, κατάθεση σχετικών υποψηφιοτήτων με αυτοπρόταση μόνο των ενδιαφερόμενων και ψηφοφορία για την επιλογή των 10 ή όσων ευρεθούν. Η διαδικασία αυτή ξεκινά μετά από σχετική αίτηση του ιδρύματος στον αντιπρόσωπο της τοπικής κοινότητας και εντός 15 ημερών από την αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας του, με πρωτοβουλία των εναπομενόντων μελών του Δ.Σ. του ιδρύματος και εντός μηνός από την αρχική αίτηση στον αντιπρόσωπο, συγκαλείται άτυπη Λαϊκή συνέλευση του χωριού όπου καταθέτονται υποψηφιότητες και όσοι από αυτούς λάβουν πλειοψηφήσουν, μέχρι και 10 άτομα, προτείνονται από τα εναπομένοντα μέλη του Δ.Σ, σαν υποψήφια νέα μέλη στον Υπουργό των Οικονομικών ο οποίος και διορίζει όσους απαιτείται. Μέχρι την αποδοχή του διορισμού των νέων μελών, τα καθήκοντα των ελλειπόντων, κατανέμονται προσωρινά στα λοιπά μέλη με εισήγηση του προέδρου ή του αναπληρωτού του και με απόφαση των εναπομεινάντων μελών του Δ.Σ.
4.- Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο πρόεδρος, ή δύο (2) από τα μέλη του, με γραπτή αίτηση τους προς τον πρόεδρο, και εντός δέκα ημερών από την ημέρα της αίτησης. Πάντοτε όμως έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου που επιδίδεται τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης στο μέλος ή τον δηλωθέντα στο ίδρυμα εκπρόσωπο του. Στην πρόσκληση αναγράφονται απαραίτητα τα προς συζήτηση θέματα. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται, αν δεν συμφωνήσει η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Αδικαιολόγητη άρνηση ή αμέλεια του προέδρου, σε αίτηση των μελών για πρόσκληση σε συνεδρίαση, σημαίνει αυτεπάγγελτη παραίτησή του. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. που θα καθορίζει και τις λεπτομέρειες, μπορεί να ορισθεί σταθερή μέρα τακτικής συνεδρίασης ανά μήνα.
5.- Το Δ.Σ, ευρίσκεται σε απαρτία αν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
6.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο πρόεδρος.
7.- Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ, απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις, θεωρείται αυτοδίκαια και με προσωπική ευθύνη των παρόντων, ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
8.- Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ, τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά, αν δεν καθαρογράφονται επί τόπου, υπογράφονται στο πρόχειρο από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην συνεδρίαση και ισχύουν άμεσα. Την επόμενη συνεδρίαση πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης, υπογράφονται πάλι από όλους στο καθαρό. Στην κρίση του Δ.Σ, με πρόταση του προέδρου ή του γραμματέα, είναι και η παράλληλη τήρηση ηλεκτρονικών πρακτικών, χωρίς να αναιρούνται τα προηγούμενα εδάφια.
9.- Σε λίαν επείγουσες περιπτώσεις για θέμα χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ή με οικονομική επιβάρυνση του ιδρύματος μέχρι του ποσού των 500€, μπορεί να ληφθεί απόφαση τηλεφωνικά, με σύνταξη πρόχειρου πρακτικού, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. ή τον γραμματέα πριν την εκτέλεσή της. Στην επόμενη συνεδρίαση δικαιολογείται το επείγον και επικυρώνεται η απόφαση από το Δ.Σ.
10.- Τα μέλη του Δ.Σ, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Δικαιούνται όμως έξοδα παράστασης ανά συνεδρίαση, οδοιπορικών και εξόδων εκτός έδρας που δαπάνησαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας του ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από απόφαση του Δ.Σ, και αποδεικνύονται νόμιμα. Τα ποσά αυτά ορίζονται με ετήσια απόφαση του Δ.Σ. σε σχέση με τα ισχύοντα στον δημόσιο τομέα, που εγκρίνεται από την εποπτεύουσα αρχή κι συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.
11.- Έξοδα μηνιαίας παράστασης, λόγω της πολλαπλότητας των σκοπών του ιδρύματος, δικαιούται ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και, αν δεν υπάρχει υπάλληλος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Το ποσό της αντιμισθίας ορίζεται για μεν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο ίσο με την αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου δήμου του χωριού, για δε τον γραμματέα και τον Ταμία αν δεν υπάρχει υπάλληλος, το ½ του παραπάνω. Σε περίπτωση αξιοποίησης της περιουσίας των Χανίων τα παραπάνω ποσά αυξάνονται σε αντιμισθία Αντιδημάρχου ή επανεξετάζονται.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Το Δ.Σ διοικεί και διαχειρίζεται συλλογικά και είναι υπεύθυνο συλλογικά και ατομικά, για την προστασία της περιουσίας του ιδρύματος. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση και την λειτουργία του, την διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του. Πάντοτε όμως, σύμφωνα με την ερμηνεία της διαθήκης, του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου αυτού, καθώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.
2.-Το Δ.Σ, ειδικότερα:
Α) Συντάσσει, μετά από συνεννόηση με τους λοιπούς φορείς του χωριού το τεχνικό πρόγραμμα επόμενου έτους, για την εκτέλεση έργων στο χωριό, αυτοτελώς από το ίδρυμα.
Β) Αποφασίζει και προτείνει ή αποδέχεται προτάσεις και όρους, για την οικονομική συμμετοχή του ιδρύματος σε αναπτυξιακά έργα ή προγράμματα άλλων φορέων στο χωριό, ή και στην ευρύτερη ακόμη περιοχή, που είναι όμως οπωσδήποτε ανάλογα ωφέλιμα, κατά το ποσοστό της συμμετοχής του τουλάχιστον, και στο χωριό.
Γ) Αξιολογεί τις προσφορές στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και έργων του ιδρύματος και προτείνει την ανάθεση τους.
Δ) Αποφασίζει για την ίδρυση κερδοσκοπικών και μη επιχειρήσεων ή την συμμετοχή και τους όρους συμμετοχής σε τέτοιες επιχειρήσεις.
Ε) Παρακολουθεί την εκτέλεση κάθε έργου ή συμμετοχής σε έργο ή την σύσταση, λειτουργία και απόδοση επιχείρησης, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό καθενός και παρέχει εξουσιοδότηση στον πρόεδρο για προκαταβολές ή πληρωμές.
ΣΤ) Αποφασίζει για την κατηγορία και τον αριθμό των προκηρυσσόμενων υποτροφιών και του χορηγούμενου ποσού ανά υποτροφία
Ζ) Ελέγχει τις αιτήσεις των υποψήφιων υποτρόφων και συντάσσει τον σχετικό πίνακα διορισμού των.
Η) Παρακολουθεί την καταβολή των υποτροφιών και την τήρηση των όρων χορήγησης.
Θ) Αποφασίζει για την χορήγηση και το ποσό των προβλεπόμενων από τον σχετικό σκοπό ενισχύσεων και παρακολουθεί την έγκριση και καταβολή τους.
Ι) Αποφασίζει για τον προγραμματισμό και παρακολουθεί την εκτέλεση και εφαρμογή του, για τις πολιτιστικές δράσεις και δράσεις επιμόρφωσης των νέων του χωριού.
ΙΑ) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλει κάθε χρόνο για έγκριση τον προϋπολογισμό και απολογισμό του ιδρύματος στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20-12-1939 Β.Δ. (ΦΕΚ 552Α). Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος.
ΙΒ) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος, αν απαιτήται, με την προϋπόθεση να υπάρχει αντίστοιχα σκοπιμότητα, οικονομική δυνατότητα και πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα , τις υποχρεώσεις και ειδικότερα τα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.
ΙΓ) Αποφασίζει για τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης και για κάθε θέμα που έχει σχέση με την γενικότερη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος.
ΙΔ) Αποφασίζει και οργανώνει την ετήσια εκδήλωση ή εκδηλώσεις προς τιμή και μνήμη του διαθέτη
ΙΕ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την επίδοση τιμών και την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Προέδρου και Διευθύνοντα συμβούλου

1.- Ο πρόεδρος του Δ.Σ, και διευθύνων σύμβουλος του ιδρύματος:
Α) Εκπροσωπεί τούτο στα δικαστήρια, στις αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
Β) Συγκαλεί το Δ.Σ, σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.
Γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από τον γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν δεν μπορεί να συζητηθεί, εκτός και αν πρόκειται αποδεδειγμένα για επείγουσα υπόθεση και ψηφίσει υπέρ της συζήτησης η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.
Δ) Εισηγείται στο Δ.Σ, για τα θέματα της συζήτησης, ή, αν κρίνει σκόπιμο αναθέτει εκ των προτέρων την εισήγηση σε άλλο μέλλος του Δ.Σ ή ειδικό στο θέμα.
Ε) Δίδει οδηγίες σύνταξης και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τις αρχές και σε τρίτους, μετά την υπογραφή τους από τον γραμματέα.
ΣΤ) Υπογράφει τις συμβάσεις με τους υποτρόφους.
Ζ) Εκδίδει τις διαταγές πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Η) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος, αν υπάρχει, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ, και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές του.
Θ) Συντάσσει με τον ταμία το σχέδιο προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του ιδρύματος και τους φέρει για συζήτηση και έγκριση στο Δ.Σ.
Ι) Παρακολουθεί γενικά την σωστή και πλήρη εκτέλεση των έργων, των σκοπών του ιδρύματος, την λειτουργία των υπηρεσιών και επιχειρήσεων αν έχει και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
ΙΑ) Εισηγείται στο Δ.Σ. την διαδικασία ενημέρωσης των δικαιούχων του ιδρύματος και επιβλέπει για την πλήρη εφαρμογή της
2.- Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος αν υπάρχει ή ο γραμματέας και σε περίπτωση κωλύματος τούτου άλλο μέλος του Δ.Σ, που ορίζεται με απόφαση του.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Γραμματέα.

1.- Ο γραμματέας του ιδρύματος :
Α) Συντάσσει με τις οδηγίες του προέδρου και συνυπογράφει με αυτόν κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους.
Β) Βοηθά τον πρόεδρο και συνυπογράφει την κατάρτιση των θεμάτων προς συζήτηση στην συνεδρίαση του Δ.Σ.
Γ).- Καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, και φροντίζει για την υπογραφή τους άμεσα από όλους τους παρόντες στο πρόχειρο και στην συνέχεια για την καθαρογραφή, την ανάγνωση ενώπιον των παρόντων στην επόμενη συνεδρίαση και την υπογραφή τους από όλους τους παρόντες στην προηγούμενη.
Δ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
Ε) Αρχειοθετεί και φυλάσσει τα έγγραφα , τα βιβλία εκτός των διαχειριστικών του ταμείου και την σφραγίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων.
ΣΤ) Φροντίζει για την επάρκεια των γραφικών ειδών και αναλώσιμων του γραφείου.
2.- Ο γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Δ.Σ. και με απόφασή του και εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να είναι υπάλληλος του ιδρύματος. Ευθύνη στην περίπτωση αυτή για τις ενέργειες του υπαλλήλου φέρει πάντοτε και ο πρόεδρος του Δ.Σ.
3.- Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Ταμία.

1.- Ο Ταμίας του ιδρύματος:
Α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες τριπλότυπες αποδείξεις. Σε συνεννόηση και συμφωνία με την τις τράπεζες που τηρείται λογαριασμός του ιδρύματος, μπορεί να γίνονται εισπράξεις και από τις τράπεζες αυτές.
Β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του ΑΝ 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό, για την πληρωμή έκτακτων και επειγουσών δαπανών του ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., στην αρχή κάθε έτους.
Γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή ύστερα από έγγραφη εντολή του προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
Δ)Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του ιδρύματος.
Ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και κατάθεση στο Δ.Σ., των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τον πρόεδρο.
ΣΤ) Φροντίζει για την έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης του ιδρύματος και κάθε άλλης δήλωσης προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ζ) Εξετάζει την αξιοπιστία και εισηγείται ανάλογα στο Δ.Σ. για την έγκριση χρήσης ηλεκτρονικής συναλλαγής με την τράπεζα για την διευκόλυνση του έργου του.
Η) Τον ταμία, μπορεί να αντικαθιστά, στα καθημερινά του καθήκοντα, με πρόταση του στο Δ.Σ. για έγκριση, αλλά και με δική του ευθύνη, ο υπάλληλος γραμματέας εφ’ όσον υπάρχει.
2.- Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 12
Οικονομική Διαχείριση.

1.- Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης της σύστασης του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι της 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του.
2.- Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101, 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20-12-1939 σχετικού διατάγματος (ΦΕΚ 552Α)

Άρθρο 13
Βιβλία και στοιχεία.

1.- Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
Α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Β) Φακέλους αρχείου αλληλογραφίας.
Γ) Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Δ) Βιβλίο ταμείου ή λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και τα έξοδα του ιδρύματος, που πραγματοποιούνται στην διάρκεια της χρήσης.
Ε) Φάκελο παραστατικών εξόδων
ΣΤ) Φάκελο μεταβολών και εσόδων για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Ζ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
Η) Στελέχη αριθμημένων τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης, πληρωμής και φορολογούμενων δαπανών, θεωρημένα από τον πρόεδρο.
Θ) βιβλίο εκτελεσθέντων έργων και φάκελο αρχείου κάθε έργου.
Ι) Βιβλίο – μητρώο υποτρόφων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των υποτρόφων, η σχολή που φοιτούν, ο χρόνος και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από 18-8-1941 Κανονιστικού Διατάγματος.
ΙΑ) Βιβλίο – μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων.
ΙΒ) βιβλίο πολιτιστικών ενισχύσεων και σχετικό φάκελο πολιτιστικών δράσεων.
2.- εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Δ.Σ., αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του.

Άρθρο 14
Τροποποίηση του Οργανισμού.

1.- Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή
να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του Α.Ν. 2039/1939 και 110 και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., αυτού.

Άρθρο 15
Διάλυση του ιδρύματος – Τύχη της περιουσίας του.

. 1.- Το ίδρυμα παύει να υπάρχει μόνο αν δεν υπάρχει περιουσία ή ελαττωθεί τόσο ώστε να θεωρείται αμελητέα. Εφόσον το χωριό του διαθέτη υπάρχει, οι σκοποί του είναι ορισμένοι και εις το διηνεκές. Αν όμως κάποιος σκοπός του εκπληρωθεί ή γίνει απραγματοποίητος τότε είτε ενισχύεται άλλος από τους υπάρχοντες σκοπούς, είτε ορίζεται άλλος ή άλλοι σκοποί στο ίδιο χωριό ή έστω στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την πιθανή θέληση του ιδρυτή και όπως ο νόμος ορίζει.
2.- Το ίδρυμα διαλύεται μόνο αν παρεκκλίνει από τον σκοπό του, ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του έγινε παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς την δημόσια τάξη και δεν είναι εφικτή η επαναφορά του στην σωστή λειτουργία.
3.- Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιοδήποτε λόγο και υπάρχει η περιουσία του ή μέρος αυτής, αυτή περιέρχεται στο δημόσιο το οποίοι και βαρύνεται για την εκτέλεση των σκοπών της διαθήκης, ή μέρους αυτών ανάλογα με την περιουσία που απομένει όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σήμερα ή θα διαμορφωθούν στο μέλλον.

Στ ….. Υπουργό …………………………………………………………
………………………………………………………….. αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα ……………………………

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ