ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΑΠΟ ΠΛΑΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

Το κληροδότημα ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, υπέρ του χωριού Πλάτης, τοπ. κοινότητας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, μετά από την απόφαση των εκτελεστών της διαθήκης 32/2023 προκηρύσσει τις υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 και προσκαλεί τους δικαιούχους του, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Ανώτερων και Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εσωτερικού, που είναι μόνιμοι κάτοικοι ή καταγόμενοι από το παραπάνω χωριό, για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων υποτροφιών στις αναφερόμενες παρακάτω, προθεσμίες.

 

Η παραπάνω απόφαση 32/2023 και η παρούσα προκήρυξη που περιέχει και τους όρους χορήγησης των υποτροφιών, θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κληροδοτήματος www.idryma-foteinou.gr μετά από την προβλεπόμενη από τον ν.4182/2013 γνωστοποίηση της στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης, Δ/νση Εθν. Κληρ/των και στην Δ/νση 2βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, και την σχετική έγκρισή της όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του.

 

Δικαιούχοι υποτροφίας κατά κατηγορία, σύμφωνα με την 7416/2007 απόφαση ερμηνείας της διαθήκης του Εφ. Αθ. είναι οι :

 

Α.- Φοιτητές και φοιτήτριες μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Πλάτης και δημότες της τέως κοινότητας Πλάτης, σήμερα τοπική κοινότητα Πλάτης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που απέκτησαν την ιδιότητα του δημότη στην τέως κοινότητα Πλάτης από γέννηση.

 

Β.- Εφόσον δεν εξαντληθεί ο αριθμός των προκηρυσσόμενων υποτροφιών στους παραπάνω (Α) φοιτητές, και περισσεύουν χρήματα, ο αριθμός συμπληρώνεται με φοιτητές των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση την οποία, η ύπαρξη δικαιούχων φοιτητών, υπαγόμενων σε προηγούμενη κατηγορία που δεν λαμβάνουν υποτροφία λόγω συμπλήρωσης του αριθμού ή του ποσού των υποτροφιών, αποκλείει από τις υποτροφίες τους φοιτητές των επόμενων κατηγοριών, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:

 

1) Φοιτητές –ριες, καταγόμενοι από Πλάτη Λασιθίου και δημότες του Δήμου οροπεδίου Λασιθίου, μέχρι την απόκτηση της ιδιότητας του φοιτητή, ή την υποβολή της αίτησης υποτροφίας.

2) Φοιτητές –ριες, καταγόμενοι από το χωριό Πλάτη, ή που κατέστησαν μεταγενέστερα της γέννησής τους μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, εφ’ όσον όμως και στις δύο περιπτώσεις απέκτησαν την ιδιότητα του δημότη στην τέως κοινότητα ή τον Δήμο που ανήκει το χωριό, τουλάχιστον δύο έτη πριν την απόκτηση της ιδιότητας του φοιτητή ή την υποβολή της σχετικής αίτησης.

3) Φοιτητές καταγόμενοι από το χωριό Πλάτη ανεξάρτητα από την ιδιότητα του δημότη και τον τόπο κατοικίας.

Η επιλογή μεταξύ των υποψήφιων υποτρόφων με βάση τα παραπάνω κριτήρια της ερμηνείας της διαθήκης, θα γίνει σύμφωνα και με την ισχύουσα απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών με Α.Π. Ι101532/7308 /ΒΟΟ1111/22-12-2002, ως προς τα ανώτατα όρια των μηνιαίων υποτροφιών και της απόφασης 28/2023 των εκτελεστών της διαθήκης ως προς τα χορηγούμενα μηνιαία ποσά ανά υποτροφία, και τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών.

Με βάση επίσης την 9η γνωμάτευση της 3ης /4-5-2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπ. Οικονομικών ως προς τα οικογενειακά εισοδήματα, δεν δικαιούται υποτροφίας φοιτητής, -α, που το δηλούμενο στην Δ.Ο.Υ. άθροισμα του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος για τετραμελή οικογένεια υπερβαίνει τις 35.000€, αυξανόμενου κατά πέντε χιλιάδες για κάθε επιπλέον μέλος.

Η διάρκεια των προπτυχιακών υποτροφιών ορίζεται μέχρι την περάτωση των κανονικών σπουδών ανά σχολή φοίτησης, χωρίς αναδρομικότητα για προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι σε ένα έτος μετά την κανονική διάρκεια των σπουδών θα έχει ληφθεί το σχετικό πτυχίο και θα έχει κατατεθεί θεωρημένο αντίγραφό του στο κληροδότημα, άλλως σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, το κληροδότημα, είναι υποχρεωμένο να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου του ποσού των υποτροφιών, ακόμη και δικαστικά.

Η υποτροφία χορηγείται χωρίς καμιά υποχρέωση του υπότροφου προς το κληροδότημα. Μοναδικός όρος είναι η καλή επίδοσή του στα μαθήματα. Έτσι για την απόδειξη του παραπάνω, και με βάση την παραπάνω γνωμάτευση του Σ.Ε.Κ., για την επανάληψη της υποτροφίας σε κάθε επόμενο Ακαδημαϊκό έτος, υποχρεούται στην κατάθεση βεβαίωσης από την σχολή φοίτησης έως την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, από την οποία να προκύπτει οπωσδήποτε και σαφώς ότι έχουν επιτύχει τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων κάθε προηγούμενης εξεταστικής περιόδου, άλλως η υποτροφία αυτοδίκαια διακόπτεται.

Το ποσό της κάθε προπτυχιακής υποτροφίας χορηγείται για δέκα (10) μήνες το κάθε ακαδημαϊκό έτος, και ορίζεται σε 130€ ανά μήνα . Αν η σχολή φοίτησης είναι στην πόλη της κατοικίας της οικογένειας του υποτρόφου το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στα 90€ ανά μήνα. Για την μεταπτυχιακή υποτροφία χορηγείται το ποσό 150€ μηνιαίως, ανεξάρτητα του τόπου σπουδών και οικογενειακής κατοικίας, για διάστημα δώδεκα(12) μηνών.

Με βάση τα παραπάνω, και λόγω της τρέχουσας γενικής οικονομικής συγκυρίας, της υψηλής φορολογίας και της υποχρέωσης σε υποτροφίες παλαιότερων ετών του κληροδοτήματος, διατίθεται για τις νέες υποτροφίες που θα εγκριθούν για το 2023-2024 το ποσό των …17.600,00..€ για κάθε ένα από τα επόμενα 4-6 έτη και μετά και την παρέμβαση της Δ/ΝΣΗΣ ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ, προκηρύσσονται τέσσερις (7) προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού  και μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία εσωτερικού, μέχρι καλύψεως του παραπάνω ποσού.

Το ποσό της υποτροφίας θα καταβάλλεται ανά μήνα σε λογαριασμό του δικαιούχου στην Α.Τ.Ε.- ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο οποίος θα αναγράφεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του κληροδοτήματος και του υποτρόφου μετά τον διορισμό του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας είναι :

Η σχετική αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος,( -σης ) συμπεριλαμβανόμενων των διευθύνσεων οικογενειακής κατοικίας και των τηλεφώνων του ιδίου και της οικογένειας του για επικοινωνία.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο του, στο οποίο να φαίνεται οπωσδήποτε και η καταγωγή του από ένα τουλάχιστον γονέα από το χωριό ΠΛΑΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. Αν όχι, να συνοδεύεται από άλλο σχετικό δημόσιο πιστοποιητικό που να το αποδεικνύει.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.

Πιστοποιητικό Δημοτικότητας στο οποίο να φαίνεται ο χρόνος και ο τρόπος κτήσης της.

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Βεβαίωση της Σχολής φοίτησης, στην οποία να αναφέρεται η Σχολή και το τμήμα φοίτησης, η έναρξη σπουδών, η διάρκεια τους, καθώς και το εξάμηνο φοίτησης .

Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του (της) ιδίας αν υπάρχει.

Αντίγραφο επίσημο του Ε9 των γονέων και του ίδιου αν υπάρχει.

Θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:

δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο φορέα, και

Ότι δεν υποβάλει φορολογική δήλωση.

Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού κατοικίας θεωρημένο στην εφορία, σε περίπτωση που δεν φοιτούν στην πόλη / χωριό της έδρας φοίτησης τους.

Φωτοτυπία Ταυτότητας θεωρημένη.

Τυχόν περισσότερες διευκρινήσεις και λοιπές πληροφορίες, από το γραφείο του κληροδοτήματος , Διός 10, Μασταμπάς, Ηράκλειο, Τ.Κ 713 05, τηλ 2810 361068, 6937997387.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του κληροδοτήματος, έως και σαράντα πέντε ημέρες μετά την δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του κληροδοτήματος και της περίληψης της σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, ενώ η σχετική εκλογή των υποτρόφων θα γίνει το επόμενο δεκαήμερο από την λήξη της προθεσμίας καταθέσεων.

Η σχετική απόφαση των εκτελεστών της διαθήκης, με τα ονόματα των επιλεχθέντων και μη, θα αναρτηθεί την 10η ημέρα μετά από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων και για τις επόμενες δέκα ημέρες, στο γραφείο του κληροδοτήματος, και στην ιστοσελίδα του κατά την διάρκεια των οποίων και την επόμενη, θα γίνονται δεκτές τυχόν σχετικές ενστάσεις.

Με το πέρας και αυτού του δεκαημέρου, και τον έλεγχο των ενστάσεων, η τελική απόφαση με τις σχετικές ενστάσεις θα κοινοποιηθεί για ενημέρωση στην αρμόδια αρχή και την περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κληροδοτήματος και θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ κληροδοτήματος και υποτρόφων, με αναδρομική ισχύ .

Σημειώνεται ιδιαίτερα εδώ, ότι το κληροδότημα, για οικονομικούς λόγους, μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία υποχρέωση στους υποτρόφους, να διακόψει την χορήγηση υποτροφιών κατά την σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων σύμφωνα με την διαθήκη.

 

Για τους εκτελεστές της διαθήκης.

Εμμ. Λαδομένος.

 

Ειρ. Βελεντάκη

 

Απόφαση εξουσιοδότησης  32/2023