ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Υπέρ χωριού Πλάτης Λασιθίου.  ΔΙΟΣ  10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.  Τ.Κ 713 05

         Πληρ.: Εμμ. Παπαχατζάκης. Τηλ: 2810361068, FAX.: 2810361078, κιν.: 6942488171

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  6/23-5-2014

 

Σήμερα την  23-5-2014 συγκεντρωθήκαμε οι εκτελεστές της διαθήκης  όπως παρακάτω στην έδρα του, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος:  ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

 

Παρόντες  οι:

Α) Εμμ. Ν. Παπαχατζάκης.

Β) Εμμ. Κ. Λαδομένος.

Γ)  Αρ. Ιπ. Παπαδάκης.

Απόντες οι:

Α)  ΟΥΔΕΙΣ

Την  συζήτηση για το θέμα, άνοιξε ο εισηγητής του Εμμ. Παπαχατζάκης    ο οποίος είπε:

«Όπως ήδη ξέρετε μετά από συνεννόηση μαζί σας, έχω συντάξει τον Απολογισμό του 2013 που ήδη ψηφίσαμε με την προηγούμενη απόφασή μας 5/2014

Επίσης  καθυστερημένα πάλι λόγω ανώτερης βίας, έχει συνταχθεί και ο προϋπολογισμός του 2014 όπως σας τον προτείνω, ένα πιθανό, πάλι, προϋπολογισμό για το 2013, αφού μόνο τα διαμερίσματα και τα καταστήματα είναι ενοικιασμένα, σε μειωμένες τιμές λόγω της οικονομικής ύφεσης και από τα παρκινγκ μόνο τα 10 από τα 26και φοβάμαι ότι δεν γνωρίζουμε και αυτά για  μέχρι πότε, αφού τα ενοίκια δύσκολα πληρώνονται ενώ οι παλιές οφειλές ξεπερνούν τις 40.000€. Έτσι,  με τον παραπάνω ενδοιασμό βέβαια, ευελπιστώ  ότι οι ενοικιασμένες   ιδιοκτησίες την 31-12-2013, θα παραμείνουν ενοικιασμένες και για όλο το 2014.  Για το λόγο αυτό σας προτείνω να μην ζητήσουμε αύξηση για το 2014, τηρώντας μια συντηρητική εισπρακτική πολιτική στην περιουσία, με βάση την οποία συντάχθηκε ο προϋπολογισμός.

Σας δίνω λοιπόν το σχέδιο του, για να συζητήσουμε πάνω σε αυτό  τα έσοδα και τα έξοδα του και τις τυχόν τροποποιήσεις  που έχετε να προτείνετε.

Σας παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην υψηλή φορολογία και τα υψηλά δικαστικά έξοδα.»

Μετά από την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και τις σχετικές προτάσεις – τροποποιήσεις που ακολούθησαν και ομόφωνα:

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΜΕ:

Α.- Δεν θα ζητήσουμε για το 2014 αύξηση στα ενοίκια των ιδιοκτησία και θα ενημερώσουμε σχετικά τους ενοικιαστές.

Β.- Εγκρίνουμε  τα μεγέθη του προϋπολογισμού,  ισοσκελισμένο, όπως αυτά διαμορφώθηκαν αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες στην παρούσα κατά κεφάλαιο εσόδων και εξόδων όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:                                                                132.591,40€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:                                                                  19.335,30€

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:                                                                     0,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                151.926,7€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2011           (ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ)                             47.975,15€           ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  2012                                                       199.901,85€

ΕΞΟΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ                                           36.320,00€

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                             1.500,00€

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                         2.250€

ΦΟΡΟΙ (ΑΜΕΣΟΙ)                                                                 41.750€

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ                                      80.081,85€

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΘΕΤΗ                                                               700,00€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                       5.000,00€

            ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                         199.901,85€

 

                                                ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ       199.901,85€

                                                ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ       199.901,85€    

Γ) Εξουσιοδοτούμε τον εισηγητή Εμμ. Παπαχατζάκη για την εκτύπωση των πινάκων και την υπογραφή τους σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και για την σύνταξη και υπογραφή της αναλυτικής έκθεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την συζήτηση και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και στους πίνακες που την συνοδεύουν, και την  υποβολή τους  για έγκριση στην Διεύθυνση Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης..

Δ) Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό       6/2014

 

 

Οι  εκτελεστές της διαθήκης.

Α)

 

Β)

 

Γ)