ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Το κληροδότημα ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ , υπέρ του χωριού Πλάτης, τοπ. κοινότητας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 και της παρ.3 του άρθρου 56 του Ν.4182/13 και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.7416/2007 απόφαση του εφετείου Αθηνών, με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος επωφελέστερης αξιοποίησης  της κοινωφελούς περιουσίας και ειδικότερα η διάθεση των καθαρών ετήσιων εσόδων κατά τα οριζόμενα με αυτή , μεταξύ των οποίων και  «… κατά ποσοστό 10% για την οικονομική ενίσχυση χρόνια ανιάτων,  ορφανών και αναξιοπαθούντων δημοτών μόνιμων κατοίκων του χωριού εφ’ όσον δεν λαμβάνουν επαρκή βοήθεια από άλλο φορέα,, για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων προβλημάτων υγείας, για την εφάπαξ ενίσχυση νέων ζευγαριών που τέλεσαν το γάμο τους κατά τον προηγούμενο χρόνο και παραμένουν δημότες και μόνιμου κάτοικοι του χωριού και για την εφάπαξ ενίσχυση κάθε μητέρας, δημότισσας μόνιμης κατοίκου του χωριού, για κάθε παιδί της από το τρίτο και πάνω»,  προκηρύσσει ετήσια προκήρυξη για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων  για το 2020 , για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων των οικονομικών ενισχύσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας  οικονομικών ενισχύσεων είναι:

  1. Η σχετική αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος,(-σης) συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων οικογενειακής κατοικίας και των τηλεφώνων του ιδίου και της οικογένειάς του για επικοινωνία.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο του, στο οποίο να φαίνεται οπωσδήποτε και η καταγωγή του από ένα τουλάχιστον γονέα από το χωριό ΠΛΑΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. Αν όχι, να συνοδεύεται από άλλο σχετικό δημόσιο πιστοποιητικό που να το αποδεικνύει.
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  6. Ληξιαρχική πράξη γάμου(για την περίπτωση ενίσχυσης νέων ζευγαριών που τέλεσαν το γάμο τους κατά τον προηγούμενο χρόνο)
  7. Γνωμάτευση Ιατρού(για την περίπτωση σοβαρών έκτακτων προβλημάτων υγείας)

Τα δικαιολογητικά με αύξοντες αριθμούς 1 έως 5 ,αφορούν όλες τις κατηγορίες .

Το ποσό που δύναται να χορηγηθεί για το έτος 2020, ανέρχεται στο 10% περίπου του καθαρού εισοδήματος του Κληροδοτήματος το οποίο καθορίζεται στα 6.000,00 ευρώ περίπου, προτείνοντας 4 υποψήφιους ασθενείς στο ποσό των 1.500,00 ευρώ έκαστος.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του κληροδοτήματος, έως και 15 ημέρες μετά την δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του κληροδοτήματος και της περίληψής  σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα.

Για του εκτελεστές της διαθήκης

  1. Εμμ. Κ. Λαδομένος.

B)  Αρ. Ιππ. Παπαδάκης.