ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΟΥ                                                                                     ΔΙΟΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  Τ.Κ. 713 05                                                                             ΑΦΜ  090253050.   Β’ Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                                                                                 Πληροφορίες: Εμμ. Παπαχατζάκης.                                                                                                                   τηλ. 2810 361 068. ΦΑΞ:  2810 361 078 .                                                                             κιν. 6942488171    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
ΕΣΟΔΑ  2014
ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛ ΑΡΘΡΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Α ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1 Μισθώματα αστικών ακινήτων  2014 117.429,00 Αναμενόμενα πραγματικά εσοδα (τζίρος)
2 Εγγυήσεις μισθωμάτων  2014 220,00 117.649,00
Β ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 0,00 0,00
Γ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 200,00 200,00
Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 0,00 0,00
Ε ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
1 Εισπρακταίο χαρτόσημο καταστημάτων ετους 2014 3.542,40
2 Παρακρατήσεις φόρων 2014 11.200,00 14.742,40 132.591,40
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΙΙ Α ΚΑΘΥΣΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
1 ΠΑΡΚΙΝΓΚ: Ρ3, 15, 23, 24, 25 880,00 ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ
2 Διαμερίσματος Α4 3.367,00 ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΈΝΑ
3 Διαμερίσματος Α6 2.656,30 ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΈΝΑ
4 Καταστηματος  Κ1 12.432,00 ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΈΝΑ
5 Καθυστερούμενα έσοδα καταστήματος Κ4 προηγούμενων ετών με μεγάλη επισφάλεια. ( Κασσαπάκης  Μιχ.) 19.335,30 19.335,30 ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ    21.545,64€.               Σε δικαστική διεκδικηση. Δεν συμπ/νονται στα ΣΥΝΟΛΑ
ΙΙΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΑ 151.926,70 151.926,70 151.926,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   2014 151.926,70
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 47.975,15
ΣΥΝΟΛΟ        ΧΡΗΣΗΣ  2014 199.901,85
ΕΞΟΔΑ  2014    Σελ  2
ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛ ΑΡΘΡΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Α ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1 Αμοιβές δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, δικ. Επιμελητων και συμπρατόντων Δ.Υ. στην διαχείριση και εκκαθάριση της περιουσίας, συμπεριλαμβανόμενης των Χανίων, και λοιπά δικαστικά έξοδα. 15.000,00
2 Αντιμισθία εκτελεστων διαθήκλης  2013 12.000,00
3 Έξοδα εκτός εδρας εκτελεστών διαθήκης. 1.200,00
4 Αμοιβη λογιστού. 1.400,00
5 Δημοσιεύσεις πάσης φύσεως. 500,00
6 Συντήρηση οργανωσης και μηχα/άνωσης γραφείου κληροδ/τος 500,00
7 Γραφική ύλη, αναλώσιμα, φωτοτυπίες, κ.τ.λ, 500,00
8 Ιστοσελίιδα-Τέλη επικοινωνιών. (τηλ, ταχυδρ, δ/δ ) 1.000,00
9 Φωτισμός, καθαρισμός και κοινόχρηστα ιδιοκτησιών. 3.000,00
10 Επιστροφή εγγυήσεων μισθωμάτων. 200,00
11 Απρόβλεπτα εξοδα διοίκησης και διαχείρισης. 1.000,00
36.300,00
Β ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
1 Βραβεία μαθητων δημοτικού-γυμνασιου -λυκειου 1.000,00
2 Φιλοξενία στο γραφείο του ιδρύματος. 300,00
3 Απροβλεπτα εξοδα δημόσιων σχέσεων. 220,00 1.520,00
Γ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1 Επισκευές και βελτίωση αστικών ακινήτων. 1.000,00
2 Ασφάλιστρα περιουσίας. 850,00
3 Λοιπά απρόβλ. έξοδα συντήρησης περιουσίας. 700,00
2.550,00
Δ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΟΙ
1 Χαρτόσημο επαγγελματικών μισθώσεων 2014 3.550,00
2 Ε.Τ.ΑΚ.  (1-1-2014) 11.000,00
3 Ε.Ε.Τ.Α 5.500,00
4 Φόρος εισοδηματος από οικοδομές   2013 10.500,00
5 Απόδοση φόρου  20% υπέρ τρίτων   2014 11.200,00
41.750,00 82.120,00
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 82.120,00 82.120,00 82.120,00
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ  2014 σελ.   3
ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛ ΑΡΘΡΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 82.120,00 82.120,00 82.120,00
Ε ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
1 Εργα και ενέργειες, ανάπλασης ανάδειξης και ανάπτυξης του χωριού.        [1ος σκοπός της διαθήκης ως ερμηνεύτηκε με την Εφ.Αθ. 7614/2007 απόφαση του. Ποσοστό 50% των καθ. Εσοδων.] **** Σύνολο άρθρου Ε1 και  των υποάρθρων του, 52.000€. Επεξηγήσεις στην αναλυτική έκθεση.
Επιβλεψη – συντήρηση και επισκευές μικροβλαβών  αυτοματισμού του δικτύου άρδευσης. 1.000,00 Υλικά και υδρονομέας.
Συντήρηση καλωδιακού δικτύου τηλεόρασης χωριού. 1.000,00
Αγορά γηπέδων για   δημιουργία χώρων άθλησης. (Βλ. αναλυτική έκθεση) 50.000,00 προϋπόθεση η εισπραξη των οφειλων του κωδ. Εσόδων ΙΙ Α 1-4
2 Υποτροφίες φοιτητών.                                                                                                                           [Σκοπός 2ος απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.Ποσοστό  30% καθ. εσόδων] 16.000,00 *Μειωση μηνιαίου ποσού υποτροφιών απο 1-1-2013 κατά 30% (απόφ:32/2012)
3 Κοινωνικές οικονομικές ενισχύσεις σε συγχωριανούς.                                                  [Σκοπός 3ος απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.  Ποσοστό 10% καθ. εσόδων] 9.000,00
4 Πολιτιστικές Δράσεις και δράσεις επιμόρφωσης υπέρ των νέων του χωριού .                                                                                          [Σκοπός 4ος, απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.  Ποσοστό 10% καθ. Εσόδων.] 8.500,00
5 Απρόβλεπτα εξοδα σκοπων διαθηκης 581,85 86.081,85
168.201,85
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 168.201,85 168.201,85 168.201,85
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2014 σελ.   4
ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛ ΑΡΘΡΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 168.201,85 168.201,85 168.201,85
Ζ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΘΕΤΗ
1 Ετήσιο μνημόσυνο του διαθέτη. 700,00
168.901,85 168.901,85
ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ.
ΟΦΕΙΛΕΣ    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΤΩΝ
Α 1 Αμοιβή δικηγόρων  για δίκη περουσίας στα Χανιά 15.000,00 Έχουν ήδη λάβει προκαταβολή 5.000€ το 2012
2 Αντιμισθία εκτελεστών διαθήκης για το 2012 12.000,00
Β 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.000,00 31.000,00 31.000,00
ΙΙΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 199.901,85 199.901,85 199.901,85
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: 199.901,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: 199.901,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ή ΔΙΑΦΟΡΕΣ:              ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ. 0,00
ΣΗΜ: ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ, ΕΊΝΑΙ 86.000€ ΆΡΑ: ΤΟ 50%= 43.000€,  ΤΟ 30%=25.800€, ΚΑΙ ΤΟ 10%= 8.600€.  (+8.600) =  86.000€.  Η ΥΠΈΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 50% ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ Ε1 ΕΞΗΓΉΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΕΜΜ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
Απόφαση έγκρισης  6/2014

ΠΡΟΥΠ. ΕΣΟΔΑ  2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ  2014
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛ ΙΔΙΟΚΤ. Μ2 ΜΗΝΕΣ ΜΙΣΘΩ. ΠΟΣΟ ΕΝΟΙ ΣΥΝ. ΙΔΙΟΚΤ. Ή ΠΗΓΗΣ  2014 (ΙΑ,ΙΒ,ΙΓ) ΠΑΡΑΚ.20% ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣ. (ΙΕ) ΟΦΕΙΛΕΣ 2013   (ΙΙΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ.
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Α4 88 12 481 5.772,00 3.367,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Α5 83 12 400 4.800,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Α6 33 12 306 3.672,00 2.656,30
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Κ1 245 12 3.000 36.000,00 1.296,00 12.432,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Κ2+3 525 12 4.000 48.000,00 1.728,00 0,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Κ4 255 12 1.200 14.400,00 518,40 0,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ12 12,5 5 55 275,00 0,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ15 12,5 0 55 0,00 110,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ16 12,5 12 55 660,00 0,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ23 12,5 12 55 660,00 55,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ24 12,5 12 55 660,00 55,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ25 12,5 12 55 660,00 55,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ3 12,5 12 55 660,00 605,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ8 12,5 12 55 660,00 0,00
ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ9 12,5 10 55 550,00 0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  ΙΑ1 117.429,00
ΙΑ2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   4 ΠΑΡΚΙΝΓ 1 55 220,00 Τέθηκε κατ’ εκτίμιση
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   ΙΑ 117.649,00 ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΠΙΣΩ.
ΙΒ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ 0,00 0,00
ΙΓ ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛ. ΙΓ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2014 200,00 200,00 Τέθηκε κατ’ εκτίμιση
ΙΔ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΆΛΛΗ ΟΙΚ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00
ΙΕ1 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 3.542,40
ΙΕ2 ΠΑΡ.20% ΑΠΌ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΩΝ ΙΑ1, 2,  ΙΑ4, 1Α9  (120€) ΚΑΙ  ΙΙΑ1, 2 11.200,00
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΕ 14.742,40 Η παρακράτηση 120€ από ΙΑ9 =καθαρίστρια. Ετ. αμοιβη 600€
ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ
ΙΙΑ1 ΚΑΘΥΣΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  3,15,23,24,25 880,00
ΙΙΑ2 ΚΑΘΥΣΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Α4 3.367,00
ΙΙΑ3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α6 2.656,30
ΙΙΑ4 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  Κ1 12.432,00
ΙΙΑ5 ΣΕ ΔΙΚΑΣΤ. ΔΙΕΚΔΙΚ. ΚΑΘΥ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Κ4, ΑΠΌ ΜΙΧ. ΚΑΣΣΑΠΑΚΗ ΑΠΌ 2010 ΠΟΣΑΟΥ 21.545,64. ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ. Εκρεμει κατασχεση στον ιδιο και  τον εγγυητή του.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Ι ΙΑ 19.335,30
ΙΙΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡ. ΣΤ.
ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΩΝ   ΚΑΙ   ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 117.849,00 14.742,40 19.335,30 151.926,70
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΧΡΗΣΗΣ 2013 47.975,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 199.901,85
ΤΑ ΠΑΡΚΙΝΚ 1,2,4,6, 7,10,11,13,14,17,18,19,20,21,22,26, ΕΊΝΑΙ ΚΕΝΑ ΤΗΝ 31-12-13 ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.(ΣΥΝ.16Ρ)

 ΠΡΟΥΠ. ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014
ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛ ΑΡΘΡΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓ.
Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Α ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1 Αμοιβές δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, δικ. Επιμελητων και συμπρατόντων Δ.Υ. στην διαχείριση και εκκαθάριση της περιουσίας, συμπεριλαμβανόμενης των Χανίων, και λοιπά δικαστικά έξοδα. Τέθηκαν 10.000€  για την άσκηση έφεσης στην απόφαση 171/2013 και 5.000€ για τις λοιπές ανάγκες του κωδικού. 15.000,00
2 Αντιμισθία εκτελεστων διαθήκης για το 2013. Ετέθη με βάση τα εγκριθέντα ποσά για τα προηγούμενα χρονια. 12.000,00
3 Έξοδα εκτός εδρας εκτελεστών διαθήκης. Τέθηκαν για επίσκεψη της περιουσίας στα Χανιά και για τυχόν διεξαγωγή δίκης στο Εφετείο Χανιων. 1.200,00
4 Αμοιβη λογιστού. Για όλα τα προηγούμενα οικ. έτη πληρωναμε 1350€ στην λογίστρια συμπεριλαμβανόμενων όλων των  φόρων. Φέτος το αυξήσαμε κατά μόνο 50€. 1.400,00
Τα παρακάτω 5 έως και 11 δεν χρειάζονται επεξηγήσεις.
5 Δημοσιεύσεις πάσης φύσεως. Δεν χρειζεται  περαιτερω διευκρίνιση 500,00
6 Συντήρηση οργανωσης και μηχα/άνωσης γραφείου κληροδ/τος 500,00
7 Γραφική ύλη, αναλώσιμα, φωτοτυπίες, κ.τ.λ, 500,00
8 Ιστοσελίιδα-Τέλη επικοινωνιών. (τηλ, ταχυδρ, δ/δ ) 1.000,00
9 Φωτισμός, καθαρισμός και κοινόχρηστα ιδιοκτησιών. 3.000,00
10 Επιστροφή εγγυήσεων μισθωμάτων. 220,00
11 Απρόβλεπτα εξοδα διοίκησης και διαχείρισης. 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 36.320,00
Β ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.  (Δεν χρειάζονται διευκρινήσεις, παρά μόνο ο κωδικός Β1)
1 Βραβεία μαθητων δημοτικού-γυμνασιου -λυκειου (Δεν προβλέπονται στους σκοπούς, διδονται σε αυτή την μορφή για να παρακινηθουν οι μαθητές και να γνωρίζουν ότι κάποια βοήθεια θα έχουν στο μέλλον για σπουδές) 1.000,00
2 Φιλοξενία στο γραφείο του ιδρύματος. 300,00
3 Απροβλεπτα εξοδα δημόσιων σχέσεων. 200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.500,00
Γ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.(Τα παρακάτω τέθηκαν κατ’ εκτίμιση, πλην του Β2 που είναι γνστό)
1 Επισκευές και βελτίωση αστικών ακινήτων. 1.000,00
2 Ασφάλιστρα περιουσίας. 850,00
3 Λοιπά απρόβλ. έξοδα συντήρησης περιουσίας. 700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2.550,00
Δ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΟΙ.  (Δεν χρειάζονται επεξηγήσεις πέρα του παραπόνου ότι είναι δυσβάστακτοι)
1 Χαρτόσημο επαγγελματικών μισθώσεων 2014 3.550,00
2 Ε.Τ.ΑΚ.  (1-1-2014) 11.000,00
3 Ε.Ε.Τ.Α 5.500,00
4 Φόρος εισοδηματος από οικοδομές   2013 10.500,00
5 Απόδοση φόρου  20% υπέρ τρίτων   2014 11.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 41.750,00
Ε ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
1 Εργα και ενέργειες, ανάπλασης ανάδειξης και ανάπτυξης του χωριού.                                 [1ος σκοπός της διαθήκης ως ερμηνεύτηκε με την Εφ.Αθ. 7614/2007 απόφαση του. Ποσοστό 50% των καθ. Εσοδων.] Το ποσό θα διατεθεί για τα προβλεπόμενα έργα στο χωριό, αυξημένο για αντιστάθμηση ελαττωσεων προηγούμενων ετών, αν δεν απαιτηθεί για την περιουσία στα Χανιά οποτε θα διατεθεί μέρος του ή ολοκληρο εκεί με τροποποιηση του προϋπολογισμού. θεωρείται πάντως ότι για το 2014 δεν θα χρειαστεί.
Επιβλεψη – συντήρηση και επισκευές μικροβλαβών  αυτοματισμού του δικτύου άρδευσης. Στο χωριό έχουν διατεθεί παλαιοτερα από το κληροδότημα περίπου 80.000€ για την κατασκευή νέων δεξαμενών άρδευσης 120 κ.μ. νερού, ανακαίνιση του δικτύου άρδευσης με κατασκευή 40 κλειστων κολεκτέρ με 6 παροχές το κάθε ένα εφοδιασμένων με ηλεκτροβάνες της 1″ για αυτόματο πότισμα με σταγόνες για οικονομία νερού, αλλά και υποβοήθηση των υπερήλικών που αδυνατουσαν να ανέβουν στις στέρνες για διανομή του νερού με μετρηση και διανομή κατά ύψος. το σύστημα λειτούργησε πολύ καλά. κάθε χρόνο όμως χρειάζεται να επισκευάζονται οι ζημιές  του δικτύου και να προγραμματίζονται και να επιβλέπονται οι ηλεκτροβάνες. για το σκοπό αυτό οριζεται υπευθυνος συγχωριανός υδρονόμος που κάνει όλες της επισκευές και  τους προγραμματισμούς και επιβλέπει το δικτυο. αμοίβεται με 600€ για 4 μήνες εργασία. τα λοιπά 400€ προορίζονται για υλικά επισκευών. 1.000,00
Συντήρηση καλωδιακού δικτύου τηλεόρασης χωριού. Το χωριό μας λόγω θέσης έβλεπε μόνο δύο καναλια και αυτά κακά. Από το 2004 κατασκευάστηκε από το κληροδότημα καλωδιακό δίκτυο σε όλο ο χωριό και κέντρο λήψης και διανομής όλων των μη συνδομητικών δορυφορικών καναλιών συν των μη δορυφορικών τριών κρητικών και ενός παιδικού. Συνολικά 12 καναλιών ψηφιακής τεχνολογίας με άριστη εικόνα. Οπωσδήποτε χρειάζεται συντήρηση τακτικά. Για το σκοπό αυτό προϋπολογίσαμε το δίπλα ποσό. 1.000,00
Αγορά γηπέδων για ΜΕΛΟΝΤΙΚΉ  δημιουργία χώρων άθλησης.Έχουν βρεθεί οι σχετικοί χώροι (Ένας των 1000μ2  και ένας των 500 μ2), για μινι γήπεδο ποδοσφαίρου (5χ5) και συνδιασμό  βολεϊ με  μπητς βολεϊ. Έχουν εκτιμηθεί από το Σ.Ο.Ε. αλλά η αγορά αναβλήθηκε λόγω των εξόδων του δικαστηρίου στα Χανιά. Η διαδικσία αγοράς θα  τελειώσει φέτος υπό την προϋπόθεση είσπραξης των οφειλών του κωδικού ΙΙ Α 1-4  των εσόδων. 50.000,00
2 Υποτροφίες φοιτητών.                                                                                                                           [Σκοπός 2ος απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.Ποσοστό  30% καθ. εσόδων].                                                         Για τις υποτροφίες μετά την μειωση του μηνιαίου ποσού κάθε δικαιούχου πέρυσι, (Απόφαση 32/2012 κατά 30% προϋπολογίσαμε το δίπλα ποσό ώστε να υπάρχει επάρκεια αλλά και ισότητα μεταξύ των δικαιούχων. για το Ακαδ. Ετος  2013-2014 εγκριθηκαν τρεις υποτροφίες και για το 2014-2015 θα προκυρηχθούν άλλες τρεις. 16.000,00
3 Κοινωνικές οικονομικές ενισχύσεις σε συγχωριανούς.                                                                               [Σκοπός 3ος απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.  Ποσοστό 10% καθ. εσόδων]                                                        Από το 2004 διαθέτουμε 1000 έως 1500€, για τα παράπλευρα έξοδα, σε κάθε μόνιμο κάτοικο του χωριού που κάνει κάποια σοβαρή εγχείρηση, από την οποία κρέμεται η ζωή του ή μπορεί να του αφήσει σοβαρή αναπηρία. Δώσαμε επίσης πέρισυ την πρώτη ενίσχυση τριτου παιδιού, και ήδη έχουμε την αίτηση ενίσχυσης για γάμο που το ζευγάρι θα κατοικήσει στο χωριό. Επίσης ενισχύουμε σε μόνιμη βάση, την γιαγια τριών ορφανών κοριτσιών που η ίδια συντηρεί, 2 προσχολικής και 1 σχολικής ηλικίας με 50€ τον μήνα το κάθε ένα, δηλαδη 150€ τον μήνα σύνολο. Επίσης  Για τους παραπάνω λόγους που θα προκύψουν το 2014, προϋπολογίσαμε 9.400€ 9.000,00
4 Πολιτιστικές Δράσεις και δράσεις επιμόρφωσης υπέρ των νέων του χωριού .                                                                                          [Σκοπός 4ος, απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.  Ποσοστό 10% καθ. Εσόδων.].                                                         Είναι ενας σκοπος στον οποίο έχουμε υστερήσει, επειδή χρηματοδοτούσαμε τον Πολιτιστικό Συλλογο του χωριού για να αναλάβει τις σχετικές δράσεις. Μετά από την συνεννόηση, γραπτή και προφορική με την εποπτεύουσα αρχή, αυτές οι εκδηλώσεις αναλαμβάνονται από το κληροδότημα και θα ξεκινήσουν με διαλέξεις γεοπόνων πάνω στην αγροτική παραγωγή και οικονομολόγων σχετικών με αγροτοτουρισμό. Εχει ήδη ανατεθεί σε φίλους του κληροδοτήματος σχετική έρευνα δράσεων και η δημιουργία προγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό έχει προϋπολογιστεί  το δίπλα ποσό  9.400€.       8.500,00
5 Απρόβλεπτα εξοδα σκοπων διαθηκης (ενίσχυση τυχόν μικροϋπέρβασης) 581,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 86.081,85
Ζ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΘΕΤΗ
1 Ετήσιο μνημόσυνο του διαθέτη.  Δεν χρειάζεται διευκρίνιση 700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 168.901,85
ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ.
ΟΦΕΙΛΕΣ    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΤΩΝ
Α 1 Αμοιβή δικηγόρων + ΦΠΑ, για συνέχιση δίκης περουσίας στα Χανιά.                                                            Ήδη οι δικηγόροι για την δίκη που χάσαμε στα Χανιά, μας ζητησαν το 2013 από 43.050€  ο κάθε ένας, συνολο δηλαδή 86.100€, τα οποία βέβαια θεωρούμε εξωφρενικά μεγάλο ποσό και δεν σκοπεύουμε να το δεχθούμε. Σκόπιμα καθυστερήσαμε την αίτηση έγκρισής του ποσού για να ετοιμάσουν την σχετική έφεση. Δεν σκοπεύουμε να ψηφίσουμε και να ζητήσουμε εγκριση για συνολικό ποσό πάνω από 20.000€ και για τους δύο, συμπεριλαμβανόμενων των 5.000€  που μετά από σχετική εγκριση τους δώσαμε προκαταβολή παλαιότερα.( απόφασή μας 8/2010) 15.000,00
2 Αντιμισθία εκτελεστών διαθήκης για το 2012.  Στους εκτελεστές της διαθήκης οφείλονται οι αντιμισθίες για το 2012 και το 2013. Το 2013  τέθηκε στα τακτικά εξοδα, ενώ του 2012 στις οφειλες προηγούμενων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτελεστές της διαθήκης είναι τρείς με εργασία τουλάχιστον 7-8 ώρες κάθε εργάσιμη μερα του ενός τουλάχιστον από αυτούς, χωρίς τις έκτακτες απασχολήσεις που αναγκαστικά προκύπτουν και είναι πολλές. θεωρούμε ότι οι 12.000€ που θέσαμε, είναι λίγα, όταν οι δικηγόροι ζητουν τόσα πολλά για έργασία 3-5 ημερών συνολικά. Αν αφαιρεθεί το 20% μένουν 9.600€ δια 3 = 3.200€ ετήσια τα οποία επιπλέον  αυξάνουν το εισόδημα και την σχετική φορολογία μας. 12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 27.000,00
Β 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.  Δεν χρειζεται διευκρίνιση 4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑς 31.000,00
ΙΙΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ δεν υπάρχει.
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ  2014 199.901,85 199.901,85 199.901,85