ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2014

ΓΕΝΙΚΑ

 

Στην παρούσα έκθεση αναφέρονται τα αναμενόμενα  και προϋπολογιζόμενα έσοδα, (ενοίκια) από την ακίνητη περιουσία του κληροδοτήματος , οι εγγυήσεις ενοικίου, και τα διάφορα λογιστικά έσοδα υπέρ τρίτων, για το 2014.  Λόγω της οικονομικής συγκυρίας, θεωρούμε και ελπίζουμε να παραμείνουν ενοικιασμένες όσες ιδιοκτησίες είναι ενοικιασμένες   την 31-12-2013  και με το ίδιο ενοίκιο, έστω και πολύ χαμηλότερο από παλιά και χωρίς αύξηση για το 2014, όπως αποφασίσαμε να πράξουμε. Τα έσοδα από αυτές και μόνο τις ιδιοκτησίες θα αναφέρουμε στον προϋπολογισμό και δεν λάβουμε  υπ’ όψη τα ανοίκιαστα την 31-12-2013  παρκινγκ για καλύτερη προσέγγιση του προϋπολογισμού.

Σε ότι αφορά τα έξοδα, αυτά αναφέρονται στην παρούσα και στους πίνακες εξόδων  κατά κωδικό, όπως προϋπολογίζονται με βάση τις ανάγκες διοίκησης και συντήρησης της περιουσίας, τους οφειλόμενους φόρους, τους σκοπούς του διαθέτη όπως προκύπτουν από την νέα ερμηνεία της διαθήκης του  ( αποφ. Εφ.Αθ. 7416/2007), αλλά και την υποχρέωση μας στην μνήμη του. Όπου χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση θα αναφέρεται.

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ι 

            Στον παρακάτω πίνακα εσόδων, φαίνονται αναλυτικά τα πάσης φύσεως έσοδα, πραγματικά και λογιστικά, του κληροδοτήματος, με όποιες διευκρινήσεις θεωρήσαμε αναγκαίες.

Στον κωδικό ΙΑ1αναφέρονται τα εισοδήματα που αναμένονται κατά ιδιοκτησία,  που είναι και τα πραγματικά ακαθάριστα και προ φόρων εισοδήματά του το 2014, αν προστεθούν και σε αυτά οι τόκοι των καταθέσεων κωδ. ΙΓ, ποσό σχετικά ασήμαντο.

Στον κωδικό  ΙΑ2 αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις ενοικίων που τυχόν θα προκύψουν και  που τέθηκαν κατ’ εκτίμηση και οι οποίες επιστρέφονται στους ενοικιαστές, άρα δεν θεωρούνται πραγματικά έσοδα.

Στους κωδικούς ΙΕ1 και ΙΕ2, αναφέρονται τα έσοδα υπέρ τρίτων, δηλαδή το χαρτόσημο των καταστημάτων και η παρακράτηση του φόρου 20% στις παροχές υπηρεσιών,  που αποδίδονται στην Δ.Ο.Υ.

 

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΙΙ

Στους κωδικούς Ι ΙΑ1 έως Ι ΙΑ4 αναφέρονται τα καθυστερούμενα ενοίκια προηγούμενων ετών των ιδιοκτησιών, που αναμένεται να εισπραχθούν.

Στον κωδικό Ι ΙΑ5 αναφέρεται η οφειλή του Μιχ. Κασσαπάκη 21.545,64€ για το κατάστημα Κ4 μετά από την έξωσή του το  2010, στον οποίο και τον εγγυητή του, εκκρεμεί κατάσχεση. Το ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στα έσοδα του προϋπολογισμού, επειδή είναι άγνωστος ο χρόνος είσπραξης του, αν εισπραχθεί τελικά.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΙΙΙ 

Δεν προβλέπονται εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η περιουσία στα Χανιά βρίσκεται ακόμη σε δικαστική διεκδίκηση και δεν έχει εισοδήματα, αφού  κερδίσαμε   στο Εφετείο Χανίων στο όνομα συγκληρονόμου μας που υποστηρίζουμε, κατά της προσφυγής του δημοσίου που δικάστηκε το Μάρτη του 2008.  Το Δημόσιο προσέφυγε και έχασε στον   Άρειο Πάγο την αναίρεση, ενώ στις 18-3-2010  αναβλήθηκε για 20 Οκτώβριου του 2011 και ξανά αναβλήθηκε για 21-3-2013 η αγωγή του κληροδοτήματος και όλων των λοιπών συγκληρονόμων, κατά του δημοσίου και των γύρωθε καταπατητών, στηριζόμενη και στο προδεδικασμένο στον Α.Π. πλέον υπέρ της συγκληρονόμου που στηρίζουμε. Η δίκη έγινε στις 21-3-2013, αλλά την χάσαμε λόγω  σφάλματος «ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ» από τους δικηγόρους, αφού την αγωγή την έκαναν στο όνομα «ΙΔΡΥΜΑ Κ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ» αντί του ονόματος των εκτελεστών της διαθήκης, ως είπε το δικαστήριο ότι έπρεπε. Εμείς ετοιμαζόμαστε για την κατάθεση αγωγής διεκδίκησης στο Εφετείο σύντομα.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ  2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛ ΙΔΙΟΚΤ.

Μ2

ΜΗΝΕΣ ΜΙΣΘΩ.

ΠΟΣΟ ΕΝΟΙ

ΣΥΝ. ΙΔΙΟΚΤ. Ή ΠΗΓΗΣ  2014 (ΙΑ,ΙΒ,ΙΓ)

ΠΑΡΑΚ.20% ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣ. (ΙΕ)

ΟΦΕΙΛΕΣ 2013   (ΙΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ.

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Α4

88

12

481

5.772,00

3.367,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Α5

83

12

400

4.800,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Α6

33

12

306

3.672,00

2.656,30

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Κ1

245

12

3.000

36.000,00

1.296,00

12.432,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Κ2+3

525

12

4.000

48.000,00

1.728,00

0,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Κ4

255

12

1.200

14.400,00

518,40

0,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ12

12,5

5

55

275,00

0,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ15

12,5

0

55

0,00

110,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ16

12,5

12

55

660,00

0,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ23

12,5

12

55

660,00

55,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ24

12,5

12

55

660,00

55,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ25

12,5

12

55

660,00

55,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ3

12,5

12

55

660,00

605,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ8

12,5

12

55

660,00

0,00

ΙΑ1 ΕΝΟΙ Ρ9

12,5

10

55

550,00

0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  ΙΑ1

117.429,00

ΙΑ2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   4 ΠΑΡΚΙΝΓ

1

55

220,00

Τέθηκε κατ’ εκτίμηση

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   ΙΑ

117.649,00

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΠΙΣΩ.

ΙΒ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ

0,00

0,00

ΙΓ

ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛ. ΙΓ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2014

200,00

200,00

Τέθηκε κατ’ εκτίμηση

ΙΔ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΆΛΛΗ ΟΙΚ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

0,00

ΙΕ1 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.542,40

ΙΕ2

ΠΑΡ.20% ΑΠΌ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΩΝ ΙΑ1, 2,  ΙΑ4, 1Α9  (120€) ΚΑΙ  ΙΙΑ1, 2

11.200,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΕ

14.742,40

Η παρακράτηση 120€ από ΙΑ9 =καθαρίστρια. Ετ. αμοιβή 600€

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ

ΙΙΑ1

ΚΑΘΥΣΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  3,15,23,24,25

880,00

ΙΙΑ2 ΚΑΘΥΣΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Α4

3.367,00

ΙΙΑ3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α6

2.656,30

ΙΙΑ4 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  Κ1

12.432,00

ΙΙΑ5 ΣΕ ΔΙΚΑΣΤ. ΔΙΕΚΔΙΚ. ΚΑΘΥ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Κ4, ΑΠΌ ΜΙΧ. ΚΑΣΣΑΠΑΚΗ ΑΠΌ 2010 ΠΟΣΑΟΥ 21.545,64. ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ.

Εκκρεμεί κατάσχεση στον ίδιο και  τον εγγυητή του.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Ι ΙΑ

19.335,30

ΙΙΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡ. ΣΤ.
ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΩΝ   ΚΑΙ   ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

117.849,00

14.742,40

19.335,30

151.926,70

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΧΡΗΣΗΣ 2013

47.975,15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

199.901,85

ΤΑ ΠΑΡΚΙΝΚ 1,2,4,6, 7,10,11,13,14,17,18,19,20,21,22,26, ΕΊΝΑΙ ΚΕΝΑ ΤΗΝ 31-12-13 ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.(ΣΥΝ.16Ρ)

 

 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω:

 

-Το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων 2014, πραγματικών και λογιστικών προϋπολογίζεται σε    ……………………………………………….. 151.926,70€   ενώ

-Το περίσσευμα της προηγούμενης χρήσης 2013 είναι:                          47.975,15€

-Έτσι το γενικό σύνολο εσόδων, χρήσης 2014 είναι :                       199.901,85€

 

ΣΗΜ: Σημειώνεται πάλι  ότι, τα πραγματικά αναμενόμενα έσοδα για το 2014 αφαιρούμενων των λογιστικών και των καθυστερούμενων  προηγούμενων ετών, δεν θα ξεπεράσουν το ποσό του κωδικού ΙΑ1 (117.429,0€) ενώ τα 3/5 περίπου από αυτά είναι φόροι  και έξοδα για την περιουσία όπως αναλυτικά φαίνονται στα έξοδα παρακάτω.

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

Στον  παρακάτω  πινάκα    αναλύονται τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για το 2014

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014

ΚΑΤ/ΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛ

ΑΡΘΡΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓ.

Ι

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Α

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1

Αμοιβές δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, δικ. Επιμελητών και συμπραττόντων Δ.Υ. στην διαχείριση και εκκαθάριση της περιουσίας, συμπεριλαμβανόμενης των Χανίων, και λοιπά δικαστικά έξοδα. Τέθηκαν 15.000€. Τα 10.000 για την σύνταξη και κατάθεση έφεσης για την χαμένη δίκη στα Χανιά, και τα υπόλοιπα για τις λοιπές αναφερόμενες ανάγκες του κωδικού.

15.000,00

2

Αντιμισθία εκτελεστών διαθήκης για το 2013. Ετέθη με βάση τα εγκριθέντα ποσά για τα προηγούμενα χρόνια.

12.000,00

3

Έξοδα εκτός έδρας εκτελεστών διαθήκης. Τέθηκαν για επίσκεψη της περιουσίας στα Χανιά και για τυχόν διεξαγωγή δίκης στο Εφετείο Χανίων.

1.200,00

4

Αμοιβή λογιστού. Για όλα τα προηγούμενα οικ. έτη πληρώναμε 1350€ στην λογίστρια συμπεριλαμβανόμενων όλων των  φόρων. Φέτος το αυξήσαμε κατά μόνο 50€.

1.400,00

Τα παρακάτω 5 έως και 11 δεν χρειάζονται επεξηγήσεις.

5

Δημοσιεύσεις πάσης φύσεως. Δεν χρειάζεται  περαιτέρω διευκρίνιση

500,00

6

Συντήρηση οργάνωσης και μηχανοργάνωσης γραφείου κληροδοτήματος

500,00

7

Γραφική ύλη, αναλώσιμα, φωτοτυπίες, κ.τ.λ,

500,00

8

Ιστοσελίδα-Τέλη επικοινωνιών. (τηλ, ταχυδρ, δ/δ )

1.000,00

9

Φωτισμός, καθαρισμός και κοινόχρηστα ιδιοκτησιών.

3.000,00

10

Επιστροφή εγγυήσεων μισθωμάτων.

220,00

11

Απρόβλεπτα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης.

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

36.320,00

Β

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.  (Δεν χρειάζονται διευκρινήσεις, παρά μόνο ο κωδικός Β1)

1

Βραβεία μαθητών δημοτικού-γυμνασιου -λυκείου (Δεν προβλέπονται στους σκοπούς, δίδοντα σε αυτή την μορφή για να παρακινηθούν οι μαθητές και να γνωρίζουν ότι κάποια βοήθεια θα έχουν στο μέλλον για σπουδές)

1.000,00

2

Φιλοξενία στο γραφείο του ιδρύματος.

300,00

3

Απρόβλεπτα έξοδα δημόσιων σχέσεων.

200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.500,00

Γ

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.(Τα παρακάτω τέθηκαν κατ’ εκτίμηση, πλην του Β2 που είναι γνωστό)

1

Επισκευές και βελτίωση αστικών ακινήτων.

1.000,00

2

Ασφάλιστρα περιουσίας.

850,00

3

Λοιπά απρόβλ. έξοδα συντήρησης περιουσίας.

700,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2.550,00

Δ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΟΙ.  (Δεν χρειάζονται επεξηγήσεις πέρα του παραπόνου ότι είναι δυσβάστακτοι)

1

Χαρτόσημο επαγγελματικών μισθώσεων 2014

3.550,00

2

Ε.Τ.ΑΚ.  (1-1-2014)

11.000,00

3

Ε.Ε.Τ.Α

5.500,00

4

Φόρος εισοδήματος από οικοδομές   2013

10.500,00

5

Απόδοση φόρου  20% υπέρ τρίτων   2014

11.200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

41.750,00

Ε

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

1

Έργα και ενέργειες, ανάπλασης ανάδειξης και ανάπτυξης του χωριού.                                 [1ος σκοπός της διαθήκης ως ερμηνεύτηκε με την Εφ.Αθ. 7614/2007 απόφαση του. Ποσοστό 50% των καθ. Εσόδων.] Το ποσό θα διατεθεί για τα προβλεπόμενα έργα στο χωριό, αν δεν απαιτηθεί για την περιουσία στα Χανιά οπότε θα διατεθεί μέρος του ή ολόκληρο εκεί με τροποποίηση του προϋπολογισμού. θεωρείται πάντως ότι για το 2014 δεν θα χρειαστεί. Προϋπόθεση πάντως για την παρακάτω αγορά των γηπέδων είναι η είσπραξη των οφειλών του κωδικού εσόδων ΙΙ Α 1-4

Επίβλεψη – συντήρηση και επισκευές βλαβών  αυτοματισμού του δικτύου άρδευσης. Στο χωριό έχουν διατεθεί παλιότερα από το κληροδότημα περίπου 80.000€ για την κατασκευή νέων δεξαμενών άρδευσης 120 κ.μ. νερού, ανακαίνιση του δικτύου άρδευσης με κατασκευή 40 κλειστών Κολεκτερ με 6 παροχές το κάθε ένα εφοδιασμένων με ηλεκτροβάνες της 1″ για αυτόματο πότισμα με σταγόνες για οικονομία νερού, αλλά και υποβοήθηση των υπερήλικών που αδυνατούσαν να ανέβουν στις στέρνες στο βουνό,  για διανομή του νερού με μέτρηση και διανομή κατά ύψος. το σύστημα λειτούργησε πολύ καλά. κάθε χρόνο όμως χρειάζεται να επισκευάζονται οι ζημιές  του δικτύου και να προγραμματίζονται και να επιβλέπονται οι ηλεκτροβάνες. Για το σκοπό αυτό ορίζεται υπεύθυνος συγχωριανός υδρονομέας που κάνει όλες της επισκευές και  τους προγραμματισμούς και επιβλέπει το δίκτυο. Αμείβεται με 600€ για 4 μήνες εργασία. τα λοιπά 400€ προορίζονται για υλικά επισκευών.

1.000,00

Συντήρηση καλωδιακού δικτύου τηλεόρασης χωριού. Το χωριό μας λόγω θέσης έβλεπε μόνο δύο κανάλια και αυτά κακά. Από το 2004 κατασκευάστηκε από το κληροδότημα καλωδιακό δίκτυο σε όλο ο χωριό και κέντρο λήψης και διανομής όλων των μη συνδρομητικών δορυφορικών καναλιών συν των μη δορυφορικών τριών κρητικών και ενός παιδικού. Συνολικά 12 καναλιών ψηφιακής τεχνολογίας με άριστη εικόνα. Οπωσδήποτε χρειάζεται συντήρηση τακτικά. Για το σκοπό αυτό προϋπολογίσαμε το δίπλα ποσό.

1.000,00

Αγορά γηπέδων για ΜΕΛΟΝΤΙΚΉ  δημιουργία χώρων άθλησης. Έχουν βρεθεί οι σχετικοί χώροι (δύο των 1000  και 500 μ2), για μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου (5χ5) και συνδυασμό  βόλεϊ με  Μπητς βόλεϊ. Έχουν εκτιμηθεί από το Σ.Ο.Ε. αλλά η αγορά αναβλήθηκε λόγω των εξόδων του δικαστηρίου στα Χανιά. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΊΖΟΥΜΕ ότι φέτος θα τελειώσει η διαδικασία αγοράς, υπό την προϋπόθεση είσπραξης των οφειλόμενων Των κωδικών ΙΙ Α 1-4  των εσόδων, αφού εκτιμούμε ότι δεν θα διατεθούν φέτος άλλα χρήματα πλέον των δικηγόρων για την περιουσία στα Χανιά.

50.000,00

2

Υποτροφίες φοιτητών.                                                                                                                           [Σκοπός 2ος απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.Ποσοστό  30% καθ. εσόδων].                                                         Για τις υποτροφίες μετά την μείωση του μηνιαίου ποσού κάθε δικαιούχου πέρυσι, (Απόφαση 32/2012 κατά 30% προϋπολογίσαμε το δίπλα ποσό ώστε να υπάρχει επάρκεια αλλά και ισότητα μεταξύ των δικαιούχων. για το Ακαδ. Έτος  2013-2014 εγκρίθηκαν τρεις υποτροφίες και για το 2014-2015 θα προκηρυχτούν άλλες τρεις. Το προβλεπόμενο ποσοστό για τις υποτροφίες είναι λιγότερο του προβλεπόμενου 30% επειδή δεν ζητήθηκαν άλλες υποτροφίες πέραν των τριών, αλλά και επειδή κάθε προηγούμενο έτος το ποσό των υποτροφιών ήταν περισσότερο του 30% και έτσι ενισχύθηκαν οι άλλοι σκοποί που είχαν «αδικηθεί»  στα προηγούμενα έτη.

16.000,00

3

Κοινωνικές οικονομικές ενισχύσεις σε συγχωριανούς.                                                                               [Σκοπός 3ος απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.  Ποσοστό 10% καθ. εσόδων]                                                        Από το 2004 διαθέτουμε 1000 έως 1500€, για τα παράπλευρα έξοδα, σε κάθε μόνιμο κάτοικο του χωριού που κάνει κάποια σοβαρή εγχείρηση, από την οποία κρέμεται η ζωή του ή μπορεί να του αφήσει σοβαρή αναπηρία. Δώσαμε επίσης πέρυσι την πρώτη ενίσχυση τρίτου παιδιού, και ήδη έχουμε την αίτηση ενίσχυσης για γάμο που το ζευγάρι θα κατοικήσει στο χωριό. Επίσης ενισχύουμε σε μόνιμη βάση, την γιαγιά τριών ορφανών κοριτσιών που η ίδια συντηρεί, 2 προσχολικής και 1 σχολικής ηλικίας με 50€ τον μήνα το κάθε ένα, δηλαδή 150€ τον μήνα σύνολο. Επίσης  Για τους παραπάνω λόγους που θα προκύψουν το 2014, προϋπολογίσαμε 9.400€

9.000,00

4

Πολιτιστικές Δράσεις και δράσεις επιμόρφωσης υπέρ των νέων του χωριού .                                                                                          [Σκοπός 4ος, απόφασης Εφ.Αθ. 7416/2007.  Ποσοστό 10% καθ. Εσόδων.].                                                         Είναι ένας σκοπός στον οποίο έχουμε υστερήσει, επειδή χρηματοδοτούσαμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού για να αναλάβει τις σχετικές δράσεις. Μετά από την συνεννόηση, γραπτή και προφορική με την εποπτεύουσα αρχή, αυτές οι εκδηλώσεις αναλαμβάνονται από το κληροδότημα και θα ξεκινήσουν με διαλέξεις γεωπόνων πάνω στην αγροτική παραγωγή και οικονομολόγων σχετικών με αγροτουρισμό. Έχει ήδη ανατεθεί σε φίλους του κληροδοτήματος σχετική έρευνα δράσεων και η δημιουργία προγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό έχει προϋπολογιστεί  το δίπλα ποσό  9.400€.

8.500,00

5

Απρόβλεπτα έξοδα σκοπών διαθήκης (ενίσχυση τυχόν μικροεπέμβασης)

581,85

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

86.081,85

Ζ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΘΕΤΗ

1

Ετήσιο μνημόσυνο του διαθέτη.  Δεν χρειάζεται διευκρίνιση

700,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

700,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

168.901,85

ΙΙ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ.

Α

1

Αμοιβή δικηγόρων + ΦΠΑ, για συνέχιση δίκης περιουσίας στα Χανιά.                                                            Ήδη οι δικηγόροι για την δίκη που χάσαμε στα Χανιά, μας ζήτησαν το 2013 συνολικά 20.000, ενώ σήμερα ζητούν από 25.000€ περίπου ο κάθε ένας, σύνολο δηλαδή 50.000€, τα οποία βέβαια θεωρούμε υπερβολικά μεγάλο ποσό και δεν σκοπεύουμε να το δεχθούμε. Σκόπιμα καθυστερήσαμε την αίτηση έγκρισής του ποσού για να ετοιμάσουν την σχετική έφεση. Δεν σκοπεύουμε να ψηφίσουμε και να ζητήσουμε έγκριση για ποσό πάνω από 15.000€ και για τους δύο ενώ μετά από σχετική έγκριση τους δώσαμε προκαταβολή 5.000€. Σκεπτόμαστε μάλιστα τον ένα από τους δύο να τον αντικαταστήσουμε. Για τους λοιπούς συμπράττοντες θέσαμε ποσό 5.000€ για ότι τυχόν ήθελε προκύψει.

15.000,00

2

Αντιμισθία εκτελεστών διαθήκης για το 2012.  Στους εκτελεστές της διαθήκης οφείλονται οι αντιμισθίες για το 2012 και το 2013. Το 2013  τέθηκε στα τακτικά έξοδα, ενώ του 2012 στις οφειλές προηγούμενων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτελεστές της διαθήκης είναι τρείς με εργασία τουλάχιστον 7-8 ώρες κάθε εργάσιμη μέρα του ενός τουλάχιστον από αυτούς, χωρίς τις έκτακτες απασχολήσεις που αναγκαστικά προκύπτουν και είναι πολλές. θεωρούμε ότι οι 12.000€ που θέσαμε, είναι λίγα, όταν οι δικηγόροι ζητούν τόσα πολλά για εργασία 3-5 ημερών συνολικά. Αν αφαιρεθεί το 20% μένουν 9.600€ δια 3 = 3.200€ ετήσια τα οποία αυξάνουν το εισόδημα και την σχετική φορολογία μας.

12.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

27.000,00

Β

1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.  Δεν χρειάζεται διευκρίνιση

4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

31.000,00

ΙΙΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ δεν υπάρχει.

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ  2014

199.901,85

199.901,85

199.901,85

 

 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω:

 το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων ανέρχεται                                                                                                                                         στο ποσό των :  …………………………  199.901,85€

Το σύνολο των εξόδων σε:  ……………..199.901,85€

Άρα ο προϋπολογισμός είναι:    ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Για τους εκτελεστές της διαθήκης

 

                                                                       

 

 

Εμμ. Παπαχατζάκης.

                                                                                                            Απόφαση εξ/σης 6/2004