ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 ΨΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Υπέρ χωριού Πλάτης Λασιθίου.  ΔΙΟΣ  10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.  Τ.Κ 713 05

         Πληρ.: Εμμ. Παπαχατζάκης. Τηλ: 2810361068, FAX.: 2810361078, κιν.: 6942488171

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ   5/2014

 

Σήμερα την  23-5-2014 συγκεντρωθήκαμε οι εκτελεστές της διαθήκης  όπως παρακάτω στην έδρα του, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων:  ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013.

Παρόντες  οι:

Α) Εμμ. Ν. Παπαχατζάκης.

Β) Εμμ. Κ. Λαδομένος.

Γ)  Αρ. Ιπ. Παπαδάκης.

Απόντες οι:

Α)  ΟΥΔΕΙΣ

Την  συζήτηση για τα θέματα, άνοιξε ο εισηγητής τους Εμμ. Παπαχατζάκης    ο οποίος είπε:

«Όπως ήδη ξέρετε μετά από συνεννόηση μαζί σας λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζα, έχω συντάξει καθυστερημένα τον απολογισμό του 2013 και σας δίνω σε πίνακες αντίγραφα του, για να τον μελετήσετε πρώτα και στην συνέχεια να σας κάνω επεξηγήσεις όπου χρειάζεστε και να τον ψηφίσουμε  ως προς τα ποσά του και να τον υπογράψουμε.

Στην συνέχεια,  με την εξουσιοδότησή σας θα συντάξω και υπογράψω την αναλυτική έκθεση που θα τον συνοδεύει στην υποβολή του, με βάση τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν το 2013 και αναφέρονται στο βιβλίο ταμείου.

Μετά από την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε για  τις σχετικές διευκρινήσεις,  στα έσοδα και έξοδα του απολογισμού,  όπως αυτά διαμορφώθηκαν το 2013 και φαίνονται αναλυτικά στους συνημμένους στην παρούσα αντίστοιχους πίνακες  και ειδικά πάνω στις μικρό υπερβάσεις των εξόδων  και στο θέμα επισκευής του αρμού συστολής- διαστολής στα καταστήματα, όπου ο κωδικός των κοινοχρήστων  (ΙΑ9) μπερδεύεται εξ ανάγκης με τον κωδικό της συντήρησης των ιδιοκτησιών (ΙΓ1), στην κάθετη ελάττωση των πραγματικών  εσόδων (μισθωμάτων) και την υψηλή φορολογία,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ.

Α) Εγκρίνουμε  ομόφωνα  και υπογράφουμε  τον απολογισμό του 2013 όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες,  πλεονασματικό  όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:                                                                102.050,4€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:                                                                  5.103,30€

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:                                                                   0,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ           107,153,70€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2011           (ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ)                           64.065,48€ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  2012                                                     171.219,18€

ΕΞΟΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ                                          49.693,87€

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                               776,03€

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                    2.35728€

ΦΟΡΟΙ (ΑΜΕΣΟΙ)                                                                 42.252,60€

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ                                            26.123€

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΔΙΑΘΕΤΗ                                                682,0€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ                                                                       1350,00€

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            171.219,18€          

            ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                             123.244,03€

            ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ                                                                        47.975,15€

Τα ποσά κατά άρθρο, κεφάλαιο και κατηγορία αναφέρονται όπως διαμορφώθηκαν  στους συνημμένους στην παρούσα πίνακες του απολογισμού.

Β) Εξουσιοδοτούμε τον εισηγητή Εμμ. Παπαχατζάκη για την περαιτέρω διαδικασία , δηλαδή την έκδοση ακριβών αντιγράφων των πινάκων, την σύνταξη και υπογραφή  της αναλυτικής και αιτιολογικής έκθεσης του απολογισμού, όπως αυτός υπογράφεται στους πίνακες από όλους μας, την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο και την  υποβολή τους  για έγκριση στην Διεύθυνση Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ότι άλλο σχετικό απαιτηθεί

Γ) Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την σύνταξη και υποβολή του ισολογισμού και της αναλυτικής του έκθεσης και την υποβολή τους επίσης στην αρμόδια αρχή.

Δ) Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό       5 / 2014.

 

 

Οι  εκτελεστές της διαθήκης.

Α)

 

Β)

 

Γ)